Home

Grunnloven 112

Norges Grunnlov § 112 - Wikipedi

Paragraf 112 i Norges Grunnlov handler om miljøvern, og om hvordan miljøet skal bevares for framtidige generasjoner.. Paragrafens nåværende tekst. Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares Grunnloven inneholder også bestemmelser om menneskerettigheter og om Stortingets kontroll med regjeringen og forvaltningen. På grunn av de spesielle reglene om hvordan Grunnlovens bestemmelser kan endres, står Grunnloven over vanlige lover. § 112. Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen,. Foreningen Grunnloven § 112 ble stiftet 30. september 2015. Foreningens formål er å fremme etterlevelse av Grunnloven § 112, herunder å sikre nålevende og kommende generasjoners rett til full informasjon om miljøinngreps konsekvenser og naturmiljøets tilstand, og til å leve i en natur hvor produksjonsevne og artsmangfold er bevart Ole Kr. Fauchald 1 Grunnloven § 112 Grunnelementer Miljøkvalitet Informasjon og utredning Fremtidige generasjoner Betydning: Tolkningsmoment -Rt. 1993/321 (Hydalen) Skjønnsutøvelse -hvilke hensyn «kan» og «skal» vektlegges? Selvstendig rettsgrunnlag -Rettighets- eller pliktregel? Betydningen av tredje ledd -For hvem? Lovgiver, forvaltning, domstoler, pr ¶ Grunnloven 1814 til i dag § 112. Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag. Naturressursane skal disponerast ut frå ein langsiktig og allsidig synsmåte som tryggjer denne retten òg for kommande slekter

Kongeriket Norges Grunnlov - Lovdat

Grunnloven. Den 10. april samlet 112 valgte menn seg på Eidsvoll for å lage en grunnlov. Prosessen åpnet for bred meningsutveksling, særlig mellom to fraksjoner i forsamlingen, kalt «selvstendighetspartiet» og «unionspartiet». Fraksjonenes fremste talsmenn var Christian Magnus Falsen og Herman Wedel Jarlsberg Se høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzens artikkel «Grunnloven § 112 - et fyrtårn for «det grønne skiftet»». Grunnloven forbyr opprettelsen av nye grevskaper, baronier, stamhus og fideikommisser for å hindre at en ny arvelig rikmannsstand blir etablert Historie Se også utdypende artikler om tekstene til 17. mai-grunnloven og November-grunnloven. Norges Grunnlov ble vedtatt av Riksforsamlingen med 112 menn på Eidsvoll i Eidsvollsbygningen den 16. mai og datert neste dag, 17. mai 1814.Samme dag ble regenten Christian Frederik (kronprins av Danmark) valgt til konge.Grunnloven ble underskrevet og beseglet av alle representantene den 18. mai Kongeriket Noregs Grunnlov, Kongeriket Norges Grunnlov, utgjør sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges konstitusjon. Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Grunnloven var det sentrale dokument ved etableringen av Norge som selvstendig stat i 1814

Foreningen Grunnloven § 112

 1. Grunnloven § 112 Grunnelementer Miljøkvalitet Prosessuelle elementer Betydning som selvstendig rettsgrunnlag For hvem? Lovgiver, forvaltning, domstoler, private rettssubjekter Betydningen av tredje ledd Betydning som tolkningsmoment Grunnlov og lov - Rt. 1993/321 (Hydalen) Betydning for skjønnsutøvels
 2. Grunnloven § 112 Før Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte staten høsten 2017, hadde betydningen av Grunnloven § 112 - miljøparagrafen - aldri blitt utfordret ved en domstol. Saken har skapt enormt engasjement og reaksjonene varierer fra skyhøy optimisme til brennende harme
 3. Saken omhandler miljøparagrafen i Grunnloven § 112 og utdeling av konsesjoner til oljeboring i Barentshavet. I februar ble dommen anket. Saken har ledet til en rekke diskusjoner om hvilket rettslig innhold og hvilke rettsvirkninger som følger av Grunnloven § 112, både i klimasøksmålet og i øvrige miljøspørsmål

Temaet for oppgaven er utredningsplikten i Grunnloven (Grl.) § 112 andre ledd. Oppgaven er tredelt. For det første vil jeg vurdere om bestemmelsen medfører en plikt til å utrede langsik-tige miljøkonsekvenser av lovgivning. Jeg vil også beskrive hvordan langsiktige miljøkonse-kvenser av lovgivning er utredet i praksis i en utvalgt case Grunnloven dannet grunnlaget for utviklingen av folkestyret. I løpet av 1814 gikk Norge fra å være et land med liten grad av selvstendighet i en tett forening med Danmark, Av de 112 mennene som møtte på Riksforsamlingen på Eidsvoll, kom. 53 fra landdistriktene (amtene og grevskapene) 33 fra hæren og flåten At Grunnloven § 110 b, vedtatt av Stortinget i 1992, er en forpliktende rettsregel som beskytter miljøet, er på nytt bekreftet av Stortinget i vedtagelsen av en ny § 112 nå i mai dette år. Stortinget bygger her på forslagene fra Stortingets menneskerettighetsutvalg som forberedte arbeidet med modernisering av Grunnloven

Grunnloven undertegnet på Eidsvoll 17. mai 1814. Constitution for Kongeriget Norge. A. Om Statsformen og Religionen. § 1. Kongeriget Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige Temaet for artikkelen er statens plikter og den enkeltes rettigheter etter Grunnloven § 112 første ledd, jf. tredje ledd. Artikkelen drøfter først den rettslige betydningen av at Stortinget i 2014 vedtok å endre ordlyden i § 112 tredje ledd. Det argumenteres for at ordlydsendringen er ment å skjerpe myndighetenes forpliktelser sammenlignet med rettstilstanden etter den tidligere § 110. Om Grunnloven § 112» bør ligge under juletreet til samfunnsengasjerte mennesker og alle som trenger å vite mer om hvilke plikter staten har til å sikre vilkårene for en bærekraftig utvikling. Bidragene kommer fra jurister, aktivister, besteforeldre, forfattere og samfunnsforskere

 1. Nedenfor finnes et utvalg avhandlingstemaer om Grunnloven § 112. Satsningen på dette temaet har sammenheng med endringen av bestemmelsens tredje ledd i mai 2014, og fokuserer på mulige konsekvenser av endringen. Satsningen er et samarbeid mellom Forskergruppen i naturressursrett og Forskergruppen selskaper, markeder, samfunn og miljø. Den er også en del av et prosjekt støttet av Fritt.
 2. Borgarting Lagmannsrett har gitt staten medhold i ankesøksmålet mot Olje- og energidepartementet knyttet til tildelingen av 23. konsesjonsrunde. Retten er enig med staten i at petroleumsvirksomhet i Barentshavet ikke er i strid med Grunnloven § 112
 3. Av Sidsel Mørck og Arild Stubhaug Mange paragrafer i Grunnloven er revidert eller tilføyd gjennom årenes løp fra 1814. Endringene blir formulert i gammel språkform for å stå i stil med 1814-Grunnloven. Miljøparagrafen 112, som Forfatternes klimaaksjon har som utgangspunkt for sitt arbeid, begynner slik: Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed o
 4. Om få dager starter Høyesterett behandlingen av spørsmålet om petroleumsvirksomhet i Barentshavet er i strid med Grunnloven.. Utgangspunktet er paragraf 112, som sier: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares
 5. Dette bryter med Grunnloven §112, miljøparagrafen, som gir nålevende og fremtidige generasjoner retten til et levelig miljø. Derfor har Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkt staten. Klimasøksmål Forklart: Oljeboring i Arktis bryter Grunnloven
 6. Grunnloven § 112 kan aktualiseres som selvstendig rettsgrunnlag i tre litt forskjellige situasjoner: Dersom forholdene for villaksen blir slik at villaksens produksjonsevne står i fare for å bli sterkt redusert eller forsvinne, Dersom forholdene for villaksen blir slik at villaksens mangfold står i fare for å bli sterkt redusert eller forsvinne, og Dersom det er mistanke om at slike.

Vi engasjerer oss i internasjonale organisasjoner og vi deler ut fredsprisen. I timene om klima og miljø kunne vi smisket oss til en pen 6-er ved å snakke hvordan Norge satser på fornybar energi, var det første landet til å få eget miljødepartement og til og med har en egen miljøparagraf i grunnloven; paragraf 112 Grunnloven § 112 annet ledd gir rett til innsyn, og en plikt for myndighetene til å utrede tillatelser til inngrep som kan medføre store klimagassutslipp i inn- og utland. Utredningene må etter NIMs syn vurdere og synliggjøre hvordan samlede potensielle utslipp fra enkeltstående tillatelser er forenelig med gjenværende karbonbudsjett, kritiske tålegrenser og øvrige utslipp

Paragraf 102 i Grunnloven lyder: Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. betyr det ikke at politiet bryter grunnloven når de overvåker mistenkte sin kommunikasjon. Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Gutt, 15 år. account_circle LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Oljeleting i Barentshavet er lønnsomt - og potensialet er størst lengst i nord. Dette er overskriften på Svein G. Jørstad sin artikkel i FD 4. november. Artikkelen framstår.

Kongeriket Noregs grunnlov - Lovdat

 1. Grunnloven § 112, Miljøparagrafen Ekspandér faktaboks «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares
 2. Juristene Ole Kristian Fauchald og Eivind Smith har redigert boken Mellom jus og politikk: Grunnloven § 112 i forbindelse med det historiske klimasøksmålet, som skal opp til behandling i.
 3. Organisasjonene mener at oljeboringen bryter med miljøparagafen, § 112 i Grunnloven, som slår fast at borgerne har rett til et levelig miljø og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. Klimasøksmålet er anket til Høyesterett og skal behandles i plenum med alle 19 dommerne tilstede

Grunnloven § 112 oppstiller en resultatforpliktelse for staten: den skal gjøre alt i sin makt, alt som er nødvendig, med alle midler den rår over, for å sikre vår rett til et levelig klima og miljø. Klimasaken kjenner ingen nasjonale grenser. Norge kan ikke bremse den globale oppvarmingen alene. Men Norge kan gjøre mye Stortinget mente aldri at § 112 skulle gi folk rettigheter de kunne drasse med seg til domstolen, mener statens advokater. Noe sånt ville i praksis stanse all oljeutvinning på norsk sokkel. Paragrafen er bare et uttrykk for «felles samfunnsmål». Det er udemokratisk å bruke Grunnloven til å gripe inn i politikk Grunnloven § 112 annet ledd gir borgerne rett til kunnskap om naturmiljøet og om virkningene av planlagte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter første ledd. Etter Miljøorganisasjonenes oppfatning er det sikker rett at ledd gir borgerne rettigheter. annet Anne Jeg synes oljeleting i Arktis harmonerer dårlig med Grunnloven § 112, sier Inge Lorange Backer, professor i miljørett ved Universitetet i Oslo. For å si det forsiktig, er det et påfallende paradoks at regjeringen utvider området for oljeleting i Arktis ved å «flytte iskanten» samtidig som man hevder å gå for en ambisiøs klimapolitikk

Året 1814 - Norgeshistori

N aturvernstudentene OsloMet mener oljeboring i Arktis er i strid med Grunnloven § 112, den såkalte miljøparagrafen. (LESERINNLEGG) I 2016 delte regjeringen ut 40 oljeblokker til leteboring i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Det betydde boring lenger nord enn noen gang tidligere, i et område hvor naturen er ekstra sårbar § 112 - Vedrørende Prop. 35 L (2014-2015) Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. § 97 - Grunnloven § 97 - vurdering av behov for overgangsordning i forbindelse med eventuelle endringer i kompensasjonsnivået for trygdeytelse Klimasøksmålet stiller i skarpt relieff den miljøpolitikken vi fører mot idealene i Grunnloven. Vi møter derfor teksten i §112 med en idé om at den ikke kan bety at vår verden må endres radikalt. Men det er det som står i teksten Kategoriarkiv: Foreningen Grunnloven 112 Er oljeutvinning i Arktis i strid med Grunnloven Kongeriket Norges Grunnlov er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike. Grunnloven inneholder blant annet bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter og om maktfordelingen mellom Stortinget, regjeringen og domstolene.Den er en slags kontrakt mellom folket og de som styrer, med prinsippet om folkesuverenitet og maktfordelingsprinsippet som.

Grunnloven

 1. lover mot Grunnloven § 112. For det første vil jeg spørre hvorvidt § 112 gir individet rettighe-ter som kan håndheves ved domstolene, og for det andre med hvilken intensitet skal domstol-ene prøve lover mot § 112. 1.2 Aktualitet og kontekst To samfunnsmessige og rettslige utviklingstrekk de seneste år gjør avhandlingens tema aktu
 2. Grunnloven § 112, da det verken har medført eller med noen grad av sannsynlighet og årsakssammenheng vil kunne medføre slike skadevirkninger for miljø eller klima at en eventuell terskel etter § 112 første ledd er brutt. De ankende parter har gjennom prosessen anført flere forskjellige virkninger av vedtaket som d
 3. Norges Grunnlov ble vedtatt av Riksforsamlingen med 112 menn på Eidsvoll i Eidsvollsbygningen den 16. mai og datert neste dag, 17. mai 1814. Samme dag ble regenten Christian Frederik (kronprins av Danmark) valgt til konge. Grunnloven ble underskrevet og beseglet av alle representantene den 18. mai
 4. I Grunnloven §112 starter det slik: Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten
 5. Grunnloven § 112 forberedt en aksjon for innsamling av midler til søksmålet. Det ble bestemt at 100 000 kr av de innsamlede midlene vil gå til informasjonsspredning og kampanje, og alt utover det vil gå til å betale for advokatbistand og bygge opp en så sterk som mulig sak i retten

Norges Grunnlov - Wikipedi

Når det gjelder risikoen for lokale miljøskader, er denne for lav til å kunne innebære brudd på Grunnloven § 112. For det andre, og som nytt grunnlag for lagmannsretten, ble det gjort gjeldende at vedtaket er i strid med EMK art. 2 og art. 8, om retten til liv og retten til privatliv, og de tilsvarende bestemmelsene i Grunnloven § 93 og § 102 4 Hvilken rolle kan Grunnloven § 112 spille? 34 4.1 Generelt om § 112 som selvstendig rettsgrunnlag 34 4.2 Villaksens produksjonsevne 37 4.3 Villaksens mangfold 39 4.4 Kommende generasjoner, økosystembasert forvaltning og samlet belastning 41 4.5 Retten til kunnskap 43 5 Konklusjoner 4 Miljøbevelgelsen og andre har påpekt at forslaget til statsbudsjett vil forlenge fossilalderen. Det er derfor dekning for å si at budsjettet er i strid med Grunnlovens §112 Tirsdag starter en historisk rettssak i Oslo tingrett: Staten Norge er saksøkt for brudd på Grunnloven i forbindelse med tildelingen av ti utvinningstillatelser i Barentshavet. Nå skal paragraf 112 forsøkes for retten for første gang. Det er Greenpeace og Natur og Ungdom som står bak søksmålet, med støtte fra Besteforeldrenes klimaaksjon Klimasøksmålet er sluppet inn til Høyesterett i plenum, som vil avsi en historisk dom med stor betydning for rekkevidden av miljørettighetene i grunnloven § 112. Tiden er moden for å gjøre miljøparagrafen operativ som en rettighetsbestemmelse

Grunnloven - Store norske leksiko

Hambro: – Stortinget visste hva de gjorde da §112 bleMiljøparagrafen får egen forening | besteforeldre for en

Mellom jus og politikk (Grunnloven § 112) Ole Kristian

Grunnloven § 112. Share on Facebook Share on Twitter. Program; Meld på et arrangement; Paragraf 112; Festival-TV; Om festivalen. I 1814 laget 112 nordmenn en radikal grunnlov og valgte Christian Frederik til konge. Prosessen la grunnlag for en ny politisk kultur i Norge. Krigen i 1814. Krigen mellom Sverige og Norge i 1814 varte bare i to uker, men hadde stor politisk betydning. Den viste at partene heller ville forhandle enn kjempe en blodig krig. Mossekonvensjone

Grunnloven § 112 - en symbolerklæring eller en rettslig

 1. Grunnloven § 112 ikke krever en vurdering av klimagassutslipp fra eksportert norsk olje og gass.4 Dommen ble forsøkt anket direkte til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg avviste den direkte anken. Saken vil dermed komme opp for lagmannsretten.5 Dette er den første avgjø
 2. Grunnloven § 112. Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten
 3. Grunnloven fikk et nytt kapittel om menneskerettigheter, og antallet paragrafer ble utvidet fra 112 til 121. Samtidig ble språket i Grunnloven modernisert fra eldre dansk til én versjon på bokmål og én på nynorsk. Revidert mars 2017
 4. Det som gjør Grunnloven til en lex superior, har sammenheng med den spesielle endringsprosedyren for Grunnloven (se grl. § 112) samt at Grunnloven er hjemmel for Stortingets lovgivning: Grunnloven er den høyeste rettskilde, ikke bare i den betydning at den i konflikttilfelle går foran andre rettskilder, men også ved at den er grunnlaget for gyldigheten av de øvrige rettskilder
 5. Her hentes Grunnloven frem fra skjulestedet. STORTINGET(VG) VG var med da den originale Grunnloven i dag ble hentet ut fra hvelvet for å vises frem for aller første gang på 25 år
 6. Lagmannsretten mener, i likhet med Oslo tingrett, at tildelingen av letelisenser i 23. konsesjonsrunde ikke strider med Grunnlovens paragraf 112, og forkaster anken. «Ved den konkrete vurderingen kom lagmannsretten, som tingretten, til at vedtaket ikke innebar brudd på Grunnloven § 112», skriver lagmannsretten i sin pressemelding til den 44 sider lange dommen

Grunnloven Grunnloven som ble vedtatt på Eidsvoll i 1814, Frederik, som var blitt svært populær i landet på grunn av sitt vinnende vesen, sammenkalte 112 representanter fra det sørlige Norge for å møte på Eidsvoll til forhandlinger om en norsk grunnlov. Hvem ble innkalt? 33 av. naturmangfold og Grunnloven § 112. Den gir også en oversikt over statusen for villaks og virkningene av oppdrett for villaksen. Rapporten viser at regelverkene om oppdrett, villaks og naturmangfold gir betyde-lige fullmakter til myndighetene og få motsvarende rettigheter for borgerne Marius Gulbranson Nordby har utdanning i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og King's College i London. Han har blant annet fordypet seg i miljørett og klimaetikk. Som forlagsredaktør i Fagbokforlaget er han ansvarlig for en ny bok om klimasøksmålet og Grunnloven § 112

Eidsvoll og Grunnloven 1814 - stortinget

Stikkord: Grunnloven § 112. Publisert 4. mai 2016 19. mai 2016. Oljeutvinning i Arktis lovlig? Er olje- og gassutvinning i Arktis lovlig? Ny rapport fra Klimastiftelsen, skrevet av Beate Sjåfjell og Anita Halvorssen, ser på Norge som case. Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie En rekke miljøorganisasjoner og kulturpersoner har sammen etablert «Foreningen Grunnloven 112», og skal gå til søksmål mot staten for å kreve at domstolene stanser oljeletingen i Arktis. De hevder at å åpne for oljeutvinning i Arktis er i strid med Grunnlovens «miljøbestemmelse» - paragraf nummer 112

Grunnloven § 112 - et fyrtårn for det grønne skiftet

Kategoriarkiv: Grunnloven Klimasøksmål behandles i lagmannsretten om halvannet år. Miljøorganisasjonenes søksmål om boring i Barentshavet skal behandles av Borgarting lagmannsrett i november 2019. Greenpeace og Natur og Ungdom mener tillatelsene til å lete etter olje i Barentshavet strider mot Grunnlovens miljøparagraf,. Kjøp betalingsanmerkninger, attester og utskrifter fra Brønnøysundregistrene for Foreningen Grunnloven § 112 91626415 Staten bryter den Norske grunnloven Som lovgiver bryter staten flere paragrafer i den Norske grunnlov og det stopper ikke der! Av Gunnhild Sæb ø 36. Grunnloven §112 krever at erfaring skal ha vist at det er nødvendig å endre Grunnloven, før endringer blir gjort. Erfaring har ikke vist at modernisering av språket i hele Grunnloven er påkrevd. Når Stortinget vedtar nye grunnlovsbestemmelser, blir de innarbeidet i den gamle grunnlovsteksten

I Grunnloven står det nemlig at vi har rett til å si hva vi vil, tro på det vi vil, at vi kan danne de gruppene vi vil og at vi skal ha rettssikkerhet. Kong Harald sier noen kloke ord om disse rettighetene i filmen «Kong Harald skryter av Grunnloven» som du kan se i dette kapittelet Søkeresultater for Grunnloven - Haugenbok.no Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert

Den norske grunnloven var svært demokratisk, sammenliknet med de fleste forfatningene i samtiden. Av de 112 medlemmene av riksforsamlingen var 33 valgt spesielt blant de militære Natur og Ungdom og Greenpeace Norden har saksøkt staten fordi den åpnet for å lete etter olje i Barentshavet. Onsdag startet Høyesterett en digital behandling av anken i det såkalte. Med selveste Grunnloven i hånd, skal miljøhensyn kunne vektlegges på lik linje med økonomiske og sosiale hensyn. Det ble bestemt i 1992 da den rettslige handlep La Grunnloven § 112 komme til sin (miljø)rett

FORENINGEN GRUNNLOVEN § 112. Orgnr. 916 264 151. Start en spleis. Pågående innsamlinger til FORENINGEN GRUNNLOVEN § 112. Spleis er en tjeneste fra. Om tjenesten. Spleis er en norsk folkefinansieringstjeneste fra SpareBank 1. Med Spleis så kan du enkelt gjennomføre en digital innsamlingsaksjon. Vi. Kjøp 'Mellom jus og politikk, Grunnloven § 112' av Ole Kristian Fauchald fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978824502701 Miljøparagrafen § 112 i Grunnloven gir rettigheter til nåværende, men også fremtidige generasjoner. Klimaendringene som følger av valgene vi tar i dag vil ha størst konsekvenser nettopp for de som har minst makt over beslutningsprosessene. Det er dagens unge og fremtidige generasjoner som må betale den høyeste prisen Mellom juss og politikk Grunnloven 112 (bog) af forfatteren ole Kristian Fauchald (red.) | Svensk norsk | Før Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte staten høsten 2017, hadde betydningen av Grunnloven § 112 - miljøparagrafen - aldri blitt utfordret ved en domstol. Med et nikk til den smeltende isskulpturen utenfor Høyesterett og temperaturer på 14 grader i november, fortsatte advokat Cathrine Hambro prosedyren på vegne av miljøorganisasjonene ved å beskrive det som smått absurd å ha en grunnlovsparagraf som skal beskytte etterslekten, men som staten ikke anser som en reell rettighetsbestemmelse

Da Grunnloven ble oppdatert i 2014, ble den flyttet til kapittelet om menneskerettigheter og ble til § 112. Tekst fra grunnloven § 112. Kilde: NTB. Når er behandlingen ferdig? Natur og Ungdom og Greenpeace Norden har altså tapt både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett tidligere Etter lovteksten fylgjer godkjenninga frå Riksforsamlinga frå 17. mai 1814, deretter underskrifter med raudt lakksegl frå dei 112 representantane. Til slutt står fråsegna frå kongen frå 19. mai 1814. Her finner du informasjon om Norges grunnlov, både om den nåværende, tidligere versjoner og historikken Igjen vant staten - men nå hadde Dagbladet snudd. «Her er nok anvendt solid jus, men gal politikk», kommenterte avisen kritisk.Onsdag er det vår tids kraftsak som skal opp for Høyesterett. I klimasøks­målet er spørsmålet om hvorvidt tildelingen av nye petroleums­konsesjoner i Barentshavet er i strid med Grunnloven § 112 og andre. Etter Grunnloven § 112 har enhver «Ret til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares». Det er sikker rett at denne grunnlovbestemmelsen har betydning for hvordan lovbestemmelser skal forstås. I denne saken står vi overfor et klart tilfelle hvor den har relevans:. Grunnloven § 112. Utmarkskommunenes Sammenslutning, , er uenig i denne forståelsen av Grunnloven § 112s USS krav til konsekvensutredning. USS' rettsoppfatning bygger på følgende : 1. Lovforslaget gir, innenfor lovbestemte nasjonale rammer, kommunene en begrenset adgang til å etablere faste traseer for fritidskjøring med snøscooter

Grunnloven fra 1814 - stortinget

Bli med i Folkelobbyen! Vi er en uavhengig pressgruppe som vil påvirke norsk miljø- og klimapolitikk i tråd med FNs bærekraftsmål 13 og Grunnloven §112. Vi heter enkelt og greit Folkelobbyen fordi klima og miljø ikke er en særinteresse, men grunnlaget for alle andre interesser Professor Fauchalds resonnementer er overbevisende, men for omfattende til å gjengis her. En viktig konklusjon er denne: «Dermed er Grunnloven § 112 et helt sentralt rettsgrunnlag for dem som vil søke å ivareta villaksens produksjonsevne og mangfold dersom myndighetenes vedtak eller mangel på sådanne medfører trusler mot villaksen» Konsekvensene av innføring av og opprettelsen av ulvesoner i Norge står i sterk strid til § 112 i Grunnloven som lyder: Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett for etterslekten Grunnloven (The Constitution) The Constitution of 17 May 1814 (hist., in Norwegian) Grundlovsbestemmelse til Forandring af Grundlovens § 112, 1ste og 2det Punktum (11.07.1907, sanksj. 16.07.1907) Grundlovsbestemmelse til Forandring af Grundlovens § 50 (14.06.1907, sanksj. 01.07.1907

Grunnloven - stortinget

Grunnloven § 112 har etter mitt syn et rettslig innhold det er legitimt å forfølge. Miljøparagrafen, supplert med annen lovgivning, skal sikre at klima-, miljø- og andre naturvernhensyn (her forkortet til miljøhensyn) ivaretas Klimasøksmålet og Grunnloven § 112. Hva rommer tiltaksplikten i 3. ledd? Hans Morten Haugen; Tidsskrift Tidsskrift Nordisk miljörättslig tidskrift. ISSN 2000-4273 e-ISSN 2000-4273. NVI-nivå 1. Finn i kanalregisteret. Om resultatet Om resultatet Vitenskapelig artikkel. Miljøparagrafen § 112 i Grunnloven slår fast at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten og at statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger Foreningen Grunnloven § 112 har besøksadresse Mariboes Gate 8, 0183 Oslo. Bedriften ble stiftet i 2015 og er registrert som FLI under bransjen aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted. Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Foreningen Grunnloven § 112.<br/><br/>Få tilsendt kontaktopplysninger, kart og veibeskrivelse for Foreningen Grunnloven § 112.

Grunnloven § 102 første ledd om retten til privat- og familieliv lyder slik: Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Grunnloven § 112 første ledd, den såkalte miljøbestemmelsen, lyder slik Folkeaksjonen mot Eu-medlemskap, I straffelovens § 83, Grunnloven, §93, §83, §112,

Naturen har et rettslig vern | Nordnorsk DebattForklart: Oljeboring i Arktis bryter Grunnloven | Natur og

Med andre ord mener staten at grunnloven kun forplikter myndighetene til å iverksette tiltak for å ivareta miljøet. Det hevdes at det er tredje ledd som er nøkkelen til å forstå hva grl. §112 forplikter staten til, og det er koblingen mellom tredje leddet og de andre leddene som utgjør de rettslige forpliktelsene Det er særlig fokus på Grunnloven § 102, § 112 og § 115. Fremstillingen behandler den rettslige standarden i tvisteloven § 1-3. Videre behandles blant annet sammenhengen mellom adgangen til fastsettelsesdom for brudd en menneskerettighetskonvensjon, og tilsvarende adgang for brudd på Grunnlovens menneskerettigheter

«Vi vandrer med freidig mot» | besteforeldre for enModerne jernbane som klimaløsning | besteforeldre for en1814 timeline | Timetoast timelines

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er ventet i midten av januar. Foreningen Grunnloven § 112 inviterer til åpent møte om dommen med Cathrine Hambro, miljøorganisasjonenes advokat. Vel møtt! NB: Vi tar forbehold om at dommen blir offentliggjort før arrangementet Grunnloven § 112, Norge, onsdag, 21. mars 2018 Med bakgrunn i det pågående klimasøksmålet rettet mot staten inviterer forskergruppen Konstitusjon og rettigheter og forskergruppen i Naturressursrett til et åpent miljørettseminar som diskuterer Grunnlovens paragraf 112 I april 2018 leverte Dagny sin masteroppgave om krav til utredning av klimavirkninger fra eksportert olje og gass etter Grunnloven § 112 annet ledd. Hun skrev oppgaven hos Fridtjof Nansens Institutt. Arbeidserfaring 2018 - Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Glittertind AS 2018 - Masterstipendiat, Fridtjof Nansens Institut Jeg kan forstå inllegget og frustrasjonen. Men trådstarter burde kanskje startet sitt innlegg med en annen ordlyd enn denne; Jeg er en ivrig fisker av både sjøørret, torsk og det aller meste i Oslofjorden og fisker stort sett akkurat der det passer meg. Som aktiv bruker av friluftsloven pleier je.. Norges Grunnlov ble i sin tid (1814), laget for å ta vare på og beskytte vårt folk og hele vårt land. Våre naturressurser er spesielt nevnt, § 112. Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares I februar 1814 tok han initiativ til at man skulle lage en norsk grunnlov. I perioden 10. april til 20. mai var 112 representanter samlet på Eidsvoll for å lage Grunnloven. 17. mai blei Grunnloven underskrevet. Christian Frederik blei valgt som norsk konge. Men svenskene kom. Men Christian Frederik måtte etter hvert gi tapt for svenskekongen

 • Batman arkham city catwomans beute 16.
 • Hpv virus mann test.
 • Bøye to be.
 • Klimagasser.
 • Fernsehturm stuttgart preise.
 • Lille måltrost youtube.
 • Snl christmas album.
 • Fortau stavanger.
 • Sand til kyllinger.
 • Hume filosofi.
 • Oscar 201.
 • Stram tisselukt baby.
 • Peri peri oslo facebook.
 • Pipetobakk oslo.
 • Insidens.
 • Live photos iphone 5s.
 • Steakhouse palais speisekarte.
 • Guten morgen bilder gif.
 • Domene price.
 • Karate tv papenburg.
 • Handyauskunft.de kostenlos.
 • Tivoli oslo 2018.
 • Museum eckernförde öffnungszeiten.
 • Nymfeparakitt til salgs.
 • Muzeum szczecin.
 • Helios bakepulver.
 • Lell.
 • Eric harris website screenshots.
 • Hogeschool van amsterdam leeuwenburg.
 • Bildeforbud i islam.
 • Password pbkdf2.
 • Weekly planner app.
 • Oktoberfest hannover 2017 öffnungszeiten.
 • Lokalzeitung pankow.
 • Buttons med logo.
 • Krumningene.
 • Tilsyn med produktdokumentasjon.
 • Golf i sverige.
 • Mecklenburg vorpommern besonderheiten.
 • Ausflugsziele mit kindern mannheim.
 • Brukte mazda.