Home

Videreutdanning helse

Videreutdanning for sykepleiere og andre som jobber innen helse Videreutdanning i helse- og sosialfag Vi tilbyr et bredt spekter av etter- og videreutdanninger tilpasset sykepleiere og andre med helse- og sosialfaglig utdanning. Med videreutdanning fra USN får du den kompetansen du trenger enten om du vil bygge på den utdanningen du allerede har - eller du søker nye karriereveier VID vitenskapelige høgskole har en rekke attraktive studier, både for deg som er sykepleier og for andre som jobber med mennesker. Våre mange videreutdanninger innen helse finner du både ved VID Bergen, VID Oslo og VID Sandnes Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg bidrar til at det utvikles og benyttes kulturelle virkemidler i helsesektoren i Norge. Senteret tilbyr kurs og videreutdanning for ansatte i omsorgs- og helsefaglige yrker

Fagskoler tilbyr utdanninger spesielt rettet mot helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Det finnes også noen relevante videreutdanninger på høgskolene. De er gjerne tverrfaglige for alle ansatte innen helse- og omsorgssektoren › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid (669917) Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder. Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på redaksjonen [at] utdanning [dot] no

Helse og omsorg - Videreutdanning - NTN

Videreutdanninger i helse- og sosialfa

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi. Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid, som består av tre frittstående kurs á 20 studiepoeng og en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng. Det er separat opptak til hvert kurs, neste søknadsfrist er 1. juni, for studieåret 2020-2021 Videreutdanning i livsstyrketrening retter seg mot fagpersoner som ønsker en spesialisering innenfor veiledning og rehabilitering. Du kan ha ulik fagbakgrunn, som for eksempel ergoterapeut, vernepleier, fysioterapeut, idrettspedagog, lege, prest, psykolog, sosionom, barnevernspedagog, sykepleier, førskolelærer eller lærer

Attraktive videreutdanninger for deg som jobber med helse

Kurs og videreutdanning innen helse- og sosialfa

Videreutdanning for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og

Videreutdanning i psykisk helsearbeid utdanning

Utdanningen har fokus på ulike perspektiver og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid, tverrfaglig samarbeid og organisering av tjenestene for mennesker som erfarer psykiske lidelser. Gjennom arbeid med kommunikasjon og relasjoner utvikles den personlige og faglige kompetansen som trengs i psykisk helsearbeid som arbeidsfelt Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Med tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid vil du stå bedre rustet til å bistå mennesker i en svært utsatt situasjon. Studiet passer for ansatte i kommunal helse- og sosialtjeneste, i spesialisthelsetjenesten, foruten skole, kirke og politi

Fedme og helse - Videreutdanning - NTN

 1. Videreutdanning i Ernæring og helse - ernæringsarbeid i folkehelse, utdannings- og helsesektoren. Dette er en tverrfaglig videreutdanning rettet mot dagens og fremtidens folkehelsearbeid, ernæringsrelaterte helseutfordringer, samt ernæringsarbeid ved sykdom i ulike aldre
 2. Helserett og saksbehandling er et skreddersydd studium for deg som ønsker tverrfaglig og tverrsektoriell kompetanse og som arbeider innen helsesektoren eller i NAV. Gjennom dette studiet utvikler du kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å treffe rettssikre vedtak i helse- og sosialsektoren
 3. Studiet gir kunnskap om og innsikt i ledelse, organisasjonsteori og arbeidsrett som trengs for å mestre lederoppgaver i offentlig sektor, spesielt i helse- og sosialsektoren. I tillegg vil det under studiet rettes oppmerksomhet mot den enkeltes lederatferd med siktemål å videreutvikle denne

Videreutdanning. Med et fagbrev som helsefagarbeider kvalifiserer du også til en hel rekke fagskoleutdanninger. Offentlig godkjent fagskoleutdanning innen helse- og oppvekstfag er gratis, da utdanningene mottar finansiering via fylkeskommunen Videreutdanning for helsesektoren. Helseinformatikk. Målet med kurset er å gi klinikere og andre som jobber med e-helse økt teknologiforståelse og en grunnleggende kompetanse om helseinformatikk, for å være bedre rustet til å delta i IKT-relatert utviklingsarbeid

Etter- og videreutdanning utdanning

Fagskole innen helse. Nå kan du ta høyaktuelle NOKUT-akkrediterte fagskoleutdanninger innen helse hos vår søsterskole MedLearn. Utdanningene og kursene MedLearn tilbyr, passer for deg som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller å formalisere den kompetansen du allerede har Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemming; Studiestart høst 2020 - Videreutdanning i psykisk lidelse og T.L. (2016). Utviklingshemning og hverdagsvansker. Faktorer som påvirker psykisk helse. 2. utgave. Gyldendal Akademisk. Bakken, T.L og Egelund Olsen, M. (red) (2012). Psykiske lidelser hos voksne personer med. Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning Trinn 1 (2 semestre) Trinn 2 (3 semestre) Kognitiv atferdsterapi ved spiseforstyrrelser Kognitiv terapi ved psykoselidelser 4 semestre Kognitiv miljøterapi 3 semestre Kognitiv terapi for leger i allmennpraksi Helse- og sosialtjenesten er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Studiet skal kvalifisere til å gå inn i slike ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte. Den primære målgruppen er ledere i den offentlige helse- og sosialtjenesten

Videreutdanning, deltid og nettstudier - NTNU VIDERE - NTN

Nord tilbyr videreutdanninger og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet, eller som ikke har anledning til å være fulltidsstudent Videreutdanning Kompetansepakker Lokal kompetanseutvikling Systematisk kvalitetsutvikling Veiledning av nyutdannede Helse- og oppvekstfag (S) - 1. år Se læreplaner og timetall. Helseservicefag (S) - 2. år Se læreplaner og timetall

Videreutdanning i helsesykeplei

Sped- og småbarns psykiske helse er et eget fagområde og et spesifikt klinisk felt. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie hvor teori og praksis integreres og gir en grundig fordypning i fagområdet Søk Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser innen 15.april 2020. Ønsker du å lære mer om samtidig rusbruk og psykiske lidelser ? Bachelorgrad innen helse- og sosialfag, pedagogiske fag eller 3-årig politiutdanning, samt 2 års relevant erfaring etter endt grunnutdanning Dette er en videreutdanning for deg som har fullført utdanning innen helse- og sosialfag på videregående skoles nivå. Fullført utdanning gir 60 studiepoeng.Ta gjerne kontakt for veiledning Helse og sosial: Utdanning og kompetanseheving Legemiddelhåndtering - en støtte for helsefagarbeidere som tar medisinkurs Søk om stipend til etter- og videreutdanning Fag i fokus - korte e-læringskurs for medlemmer og tillitsvalgte Logg inn i portalen, velg videreutdanning for lærere, velg annet studietilbud og skriv Mat og helse 1 (1.-10. trinn) under Navn på studietilbudet. Du skal ikke fylle ut beløp for studieavgift. Søknader som er godkjent av skoleeier, videresendes til UiA, som gjør det formelle opptaket til videreutdanningen

Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse er en tverrprofesjonell utdanning. Gjennom studiet vil du få innsikt i arbeidsformer som kan støtte lærings- og mestringsprosessene til personer med funksjonsbegrensninger og deres nærstående Videreutdanning på fagskole Fagskole er videreutdanning for de som har yrkesrettet utdanning fra videregående skole. For helsefagarbeidere finnes det mange ulike fagskoletilbud. De fleste er gratis for studenten, de tilbys som regel som deltidsutdanning og kan kombineres med jobb. Foto: Guri Moen Lajor

Helseledelse og Helseinformatikk 2020-2021 Etter- og

 1. Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid består av 4 enkeltstående moduler som gir 15 studiepoeng hver. Det blir lagt vekt på at helse, bevegelsesglede og samspill med naturen inngår i helhetlige sammenhenger. Emnet vil også inneholde noe om naturkunnskap, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling
 2. Hold deg faglig oppdatert med videreutdanning fra BI. Vi tilbyr kurs på bachelor- og masternivå, i kombinasjon med jobb
 3. Videreutdanning gir faglig påfyll, mer motivasjon og bredere nettverk! Møt fire personer som har tatt videreutdanning ved Universitetet i Agder, og hør deres historier. Ta videreutdanning ved UiA! Styrerutdanning ved UiA Et tilbud til barnehageledere
 4. Ønsker du å lære mer om hvordan du kan legge til rette for fysisk aktivitet i behandling? Økt fokus på helseeffekten av regelmessig fysisk aktivitet i et forebyggende- og helsefremmende perspektiv forsterker behovet for kunnskap, ferdighet og generell kompetanse om fysisk aktivitet som behandlingstiltak i psykisk helsearbeid
 5. Videreutdanning i psykisk helsearbeid - Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid, med mennesker som har psykiske problemer, innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten

HEL6210 - Familiens helse - barn (0-5 år) HEL6320 - Familiens helse - skolebarn og ungdom (6-20 år) - pensumliste ikke klar. Fritak for fag. Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass. Du må levere politiattes Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (HEL-6317) H-2020: 10 stp. Profesjonelle barnesamtaler (HEL-6321) H-2020: 10 stp. Understanding interprofessional education, learning and practice in health, welfare and social care (SSO-3113) H-2020: 10 stp. Videreutdanningskurs i fysisk aktivitet og helse (IDR-6001) H-2020: 60 stp Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid. Du kan ta enkeltkurs eller fullt masterprogram. Nytt opptak til våren, med oppstart høsten 2021 Videreutdanning for lærere. Fristen for å søke på videreutdanning med studiestart høsten 2020 har gått ut! Hva skjer med videreutdanning som følge av korona-viruset? Søknadsfristen var 1. mars Om tilskuddsordningen. Referanse: kapittel 765 post 73 St.prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet.. Beløp: ca 30 mill. kroner.. For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Se Forskrift om tilskudd til institutter og foreninger som driver etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helse.. Mål for ordninge

Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer vil kreve kompleks kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og helsefag. Samtidig er det avgjørende at god dialog med aktuelle brukere blir ivaretatt. Det er derfor nødvendig å kjenne både teknologiens potensiale og begrensninger, samt forstå hvordan disse løsningene endrer tjenesten Videreutdanning; Studietilbud 2020; Mat og helse 1, 1.-10. trinn; Mat og helse 1, 1.-10. trinn. Studietilbud Sist endret: 26.01.2020 Last ned som PDF Skriv ut. Alle studietilbud fra: Universitet i Sørøst-Norge (24) Alle studiesteder med: Mat og helse (3). Videreutdanning i psykisk helsearbeid - Pilestredet (heltid) Studiestart høst 2020 - Videreutdanning i psykisk helsearbeid heltid Pilestredet . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. Har du takket ja til studieplassen Ved Universitetet i Bergen kan du ta kurs og videreutdanning på deltid. Noen kurs er rene nettstudier, andre kurs består av studiesamlinger ved UiB. Vil du vite mer? Kontakt UiB Videre på tlf 55 58 20 40, e-post: videre@uib.n Videreutdanning i kognitiv terapi - for helse­­personell med helse- og sosialfaglig bachelor­­utdanning, trinn 1 i Sandnes Oppstart 27. januar 2021. Denne utdanningen gir deg en innføring i de grunnleggende prinsippene i kognitiv terapi, og i hvordan du konkret skal anvende dem i din praksis

Livsstyrketrening videreutdanning, ett år, deltid VI

 1. Stipend til videreutdanning og mastergrad. Hvert år gir vi totalt 10 millioner kroner i stipend til medlemmer som tar utdanninger med sykepleiefaglig relevans og som er på 60-120 studiepoeng
 2. dfulness) ved Høgskolen i Narvik; Motiverende samtale / Motivational Interviewing (MI) Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse; Hverdagsrehabilitering i Norge desember 2013; Velferdsteknologi - trygghetspakken; Film om velferds teknolog
 3. Mulighetene i arbeidsmarkedet er avhengig av tidligere utdanning og erfaring. Du finner fagpersonell med videreutdanning i psykisk helsearbeid ved kommunale tjenester for psykisk helse, kommunale dagsentre, boligveiledertjenester, NAV, psykiatrisk avdelinger, distriktspsykiatriske sentre, rusomsorgen og tjenester for barn og ungdom

På HVL kan du studere helse- og sosialfag i topp moderne omgivelsar. Du får bli ein del av eit aktivt fagmiljø og lære av dyktige og engasjerte lærarar og forskarar! Du kan studere mange ulike helse- og sosialfag hos oss: Bachelor: Ein bachelor er ei treårig utdanning. Når du er ferdig med tre år som fulltidsstudent får du ei bachelorgrad De siste års helsereformer pålegger kommunene et større ansvar for helse og sosialtjenester, og utredninger stadfester en betydelig økning i etterspørsel av ergoterapeuter for å møte behovene. Dette utfordrer ergoterap kunnskaper og kompetanse Psykisk helsearbeid er en flervitenskapelig og tverrfaglig masterutdanning. Gjennom studiet lærer du deg å identifisere og endre forhold som skaper psykiske helseproblemer for enkeltindivider, familier og grupper Høgskolen i Oslo og Akershus lanserer i disse dager et nytt tverrfaglig og nettbasert videreutdanningstilbud om seksuell helse og seksualitetsundervisning. Studiet, som har en varighet på 18 uker, gir en uttelling på ti studiepoeng. Temaer knyttet til seksuell helse er et tabubelagt område i høyere utdanning

Etter- og videreutdanning for helsepersonell

USN - Et av landets nyeste universiteter Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeids.. Studiet henvender seg til ansatte i privat og ofentlig sektor som i sin jobb kan møte utfordringer når det gjelder krisehåndtering og krise- og traumerammede. Det kan være ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste, familievernkontor, skole, krisesenter, politi, barnevern, medlemmer i kriseteam og lignende

Programmets innhold Helsesykepleier er en profesjonstittel og erstattet tittelen helsesøster fra 1. januar 2019. Tittelen er kjønnsnøytral og viser til at en helsesykepleier er en autorisert sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år og deres familier 3.4.2 Kunnskaper om sykdom og helse hos ulike pasientgrupper 32 3.4.3 Vurderings- og handlingskompetanse 32 3.4.4 Tjenestekoordinering og faglig ledelse 33 3.4.5 Kunnskapsbasert fagutvikling og tjenesteforbedring 33 3.5 Drøfting av nye områder for videreutdanning på masternivå 33 3.5.1 Innledning 3 Norges arktiske universitet: Videreutdanning i rus og psykisk helse . Andre videreutdanninger for helse- og sosialsektoren (Utdanning.no) Spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin. Etter profesjonsstudiet, som ferdig utdannet lege, kan man i dag spesialisere seg innen rus- og avhengighetsmedisin

Hjelper ungdom gjennom skolen med god tilpasning - NAPHAMonocytter er en type hvite blodceller som tilhørerHvordan fungerer hjertet - omhelseFysioterapeut | utdanningFlyktningkonsulent | utdanningSosialt arbeid - Helse- og sosialfag - StudietilbudBachelor i barnevern i et flerkulturelt samfunn
 • Hjemmelagde meiseboller.
 • Prebiotisk definisjon.
 • Kwo trauringe.
 • Lasocki adidasy.
 • Ascites ved kreft.
 • Markedsføringsledelse 4 utg oslo gyldendal akademisk.
 • The hub startup.
 • Traktorstatistikk 2017.
 • Haus kaufen bremen osterholz.
 • Kidnap handlung.
 • Upcoming ps4 games 2017.
 • Princess cruises 2017.
 • Ky mani marley.
 • Knut thomas traaseth.
 • Eishalle unna bilder.
 • Scandic oslo.
 • Hva er avkolonisering.
 • Büromöbel münchen.
 • Captain phillips true story.
 • Ikea arv grå.
 • Verktøysett rosa.
 • Sons of lucifer.
 • P stav humørsvingninger.
 • Vikingposten pdf.
 • Ikea 布団 口コミ.
 • Bilder titanic zum ausdrucken.
 • Mi9 high.
 • Redigere video på pc.
 • Instagram profilbild vergrößern app.
 • Tupolev 254.
 • Sør korea historie.
 • Akvarium luftpumpe.
 • Lamb band.
 • Stiftepistol trykkluft.
 • Awesome demon names.
 • Orbx p3d.
 • Agentur für arbeit plauen gesch st auerbach auerbach vogtland.
 • Wohnungen wien.
 • Technisches berufskolleg 2 baden württemberg.
 • Førerkort moped pris.
 • Carbon footprint svenska.