Home

Meervoud op s

People Search · Who's Searching for You · Public Records Searc

Meervoud op -en of -s/-'s De meeste zelfstandige naamwoorden kunnen in het enkelvoud en in het meervoud staan. Er zijn verschillende manieren waarop je het meervoud van zelfstandige naamwoorden maakt Bij woorden die eindigen op een s wordt deze letter in het meervoud vaak vervangen door een z. Bij woorden met een f is dit in het meervoud vaak een v: Kloof - kloven; Muis - muizen; Meervoud eindigend op -s-E, -em, -ie, -er, -el, en - en. Woorden die hierop eindigen krijgen in het meervoud -s Antwoord. Beide meervouden zijn correct.. Toelichting. Woorden zoals methode, die eindigen op een toonloze -e, hebben meestal zowel een meervoud op -n als op -s.Voorbeelden: methoden - methodes, groenten - groentes, gemeenten - gemeentes, gewoonten - gewoontes, seconden - secondes, ziekten - ziektes, vitaminen - vitamines, keuzen - keuzes, laden - lades, weiden - weides, geboorten - geboortes. Let op de stomme e: In veel woorden hoor je een u aan het eind van een lettergreep, maar je schrijft een e. Online oefenen met dit onderwerp. 2. Meervoud -s [1] Taal groep 8 › Woordvorming › Meervoud: -s › Meervoud -s [1] 2 × Uw browser ondersteunt niet de html5. Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs

Leenwoorden die ook een meervoud op -s hebben in de oorspronkelijke taal Namen van letters en letterwoorden 1. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een enkele klinker (zie lange klinkers) Voeg een apostrof ('s) toe aan zelfstandige naamwoorden die eindigen op een enkele a, i, o, u of y meervoud met -s +s voor substantieven met meer dan 1 lettergreep die eindigen op -e, -el, -en, -er, -em, -ie. De wafel -> de wafels De ladder -> de ladders De keuken -> de keukens De bezem -> de bezems +s voor substantieven die eindigen op é, eau: Het cadeau -> De cadeau Meervoud op -s. Meervoudsvormen die op -s eindigen komen vaker voor. Om dit gemakkelijker te maken zijn er twee heel simpele regels opgesteld: Wanneer een woord eindigt op de volgende uitgangen wordt de -s direct achter het zelfstandig naamwoord geplaatst: -é, -ee, -ui, -er, -ie, -ey, -eau, -ay en -ie Zoals het geval is met wel meer eigenschappen van taal, is er geen goede reden voor dit dubbele meervoud. Het zou veel makkelijker zijn als we maar één uitgang hadden. Maar aangezien de twee soorten meervoud bestaan, laten we maar eens kijken welke woorden een meervoud hebben op -en en welke op -s

meervouds-s - Welkom op VRT Taa

Meervoudsvormen op -s, -en, -a en andere moeilijkheden

-s-(e)n-eren Meervoud op een -s Bij een meervoud op een -s heb je keuze uit 2 mogelijkheden: Een vaste -s. Je schrijft de -s aan het woord vast als er geen probleem met de uitspraak ontstaat. vb. Sektes, tantes, printers, logés, goeroes, dominees ; Een -'s. Je schrijft -'s om uitspraakproblemen te voorkomen. Dit kan voorkomen Het meervoud van woorden die eindigen op -ee Woorden die in het enkelvoud eindigen op -ee krijgen er in het meervoud -ën bij. id ee-> ideeën sl ee-> sleeën frisb ee-> frisbeeën Het meervoud van woorden die eindigen op -ie Woorden die in het enkelvoud eindigen op -ie krijgen er in het meervoud -ën bij of alleen een -n BRAINSTORM meervoud op -s zo maak je een meervoud op -s vogel -> vogles BMW's bureau -> bureaus soms moet je alleen maar een -s achter het word plakken soms moet je een apostrof voor de -s schrijven. Dat doe je bij : -a -o -u-i of -y agenda -> agenda's bij afkortingen oo meervoud van woorden op -u: accu's docu's menu's paraplu's reçu's ; meervoud van woorden op -y: baby's buggy's comedy's directory's jury's lolly's penalty's royalty's successtory's; Zonder de apostrof zouden de klanken a en o in deze woorden veranderen in korte klanken (opas, pianos) Kaarsen is een uitzondering. Meestal krijgen woorden die eindigen op rs een z in het meervoud, bijvoorbeeld laars - laarzen, baars - baarzen en beurs - beurzen.Dat kaarsen en laarzen anders worden uitgesproken en dus anders worden geschreven, heeft te maken met de etymologie (de ontstaansgeschiedenis) van deze woorden.. Voor woorden op -s gelden meestal de volgende regels

Het meervoud van zelfstandige naamwoorden

In dit gedeelte hebben we het over de meervoudsvorm op -s. Meervoud op -s. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op -el, -em, -en, -er, vaak op -e en soms op -ie krijgen -s in het meervoud. Verkleinwoorden krijgen -s in het meervoud. Zelfstandige naamwoorden die uit een andere taal komen, krijgen vaak -s in het meervoud Meervoud op -s. Veel woorden eindigen in het meervoud op een -s. Meestal komt die direct achter het zelfstandig naamwoord (dus zonder apostrof). Voorbeelden: een café - twee cafés; een sirene - twee sirenes; een computer - twee computers Je plaatst een apostrof (dus -'s) als dat nodig is voor de uitspraak Je kunt je afvragen wat er nou verandert aan de uitspraak van de y als je de s eraan vast schrijft. In Van Dale zijn niet veel voorbeelden van woorden die op ys eindigen. Het zijn vooral woorden of namen uit het Latijn of Grieks, zoals Cotys, Dictys, hendiadys (stijlfiguur), tribachys (versvoet)

5. Het meervoud met -s en 's. - YouTub

 1. Spelling meervoud op -s en 's. Juni 2019 - Les met 19 slides. Steunles spelling Middelbare school vmbo, mavo Leerjaar 1. 5 M3 Spelling: meervoud. Mei 2017 - Les met 24 slides door Gids Nederlands. Nederlands Middelbare school vmbo g, t, mavo Leerjaar 3. Gids Nederlands. Meervoudsvormen en verkleinvormen
 2. REGELS VAN HET MEERVOUD OP -S EN 'S . KENNEN EN KUNNEN GEBRUIKEN - meervouden op -s (vaste s) goed spellen - meervouden op 's (apostrof s) goed spellen. 1 / 19. volgende. Slide 1: Tekstslide. Steunles spelling vmbo, mavo Leerjaar 1. In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video. Lesduur is: 50 mi
 3. Ik hOU vAn Y's Succes met de opdrachten! Stel je vragen in de les. Let op! - Displays De y spreek je uit als j. Je schrijft dan de s er gewoon aan vast. Voorbeelden - baby's - bikini's - opa's - auto's - paraplu's Spelling Meervoud op s of 's Eindigt een woord de klinkers I, O
 4. Typ de juiste letters of woorden in de gaten. Zet deze woorden in meervoud. 1 uitgever: 2 : 1 dictee: 2 : 1 eekhoorn: 2 : 1 snavel: 2 : 1 opvolge
Welkom op zelfregie

Zelfstandig naamwoord (meervoud op -'s) Zelfstandige naamwoorden . Download eBook Download ebook. Introduction. Het zelfstandig naamwoord is de woordsoort die wordt gebruikt om in een uitspraak de personen, dieren of zaken aan te duiden waar de uitspraak betrekking op heeft Aan het eind van deze les weet je hoe je het meervoud van een zelfstandig naamwoord maakt. Theorie meervoud zn. Oefening 1. Oefening 2. Oefening 3. Oefening 4. Oefening 5. Oefening 6. Extra theorie + oefeningen. Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen

Meervouden: plak er -'s achter - taal-oefenen

Het meervoud op 's zou in deze gevallen moeilijk uit te spreken zijn. Ook hier doet het meervoud van de voluit geschreven woorden er niet toe. Bijvoorbeeld: het meervoud van global positioning system is global positioning systems, maar het meervoud van de afkorting gps is gps'en 0 leermiddelen gevonden over meervoud op -s, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Het meervoud op -a is in de meeste gevallen het gebruikelijkst. Dubbele meervouden, zoals centra's en musea's, zijn niet correct. Soms is alleen het meervoud op -s correct: album - albums, geranium - geraniums; soms alleen het Latijnse meervoud op -a: antibioticum - antibiotica. Een enkele keer is er sprake van betekenisverschil Maar het meervoud van baby in het Engels is babies. Er zijn dus een aantal spellingskwesties die bij het schrijven van het meervoud om de hoek komen kijken. Woorden die uitgaan op een medeklinker + y uitgaan, krijgen in het meervoud -ies: academy academies agency agencies, etc. alimony allergy anarchy anthology battery capacity diar

De s van meervoud of genitief wordt vastgeschreven aan het woord. meervoud: dokters, tantes, cadeau, domine [?] genitief: Karel fiets, Piet hoed, Jeanne adres Uitzondering We schrijven apostrof s ('s) als het woord op een heldere klinker die met één letterteken wordt geschreven In 't kort. Het Engels maakt meervouden door een -s toe te voegen aan het enkelvoud. Hierbij wordt nooit een apostrof gebruikt: lemmas, keys, cats.Dus baby's is een typisch Nederlands meervoud.; Babies is Engels en illustreert een spellingsregel: woorden die uitgaan op een medeklinker + y krijgen in het meervoud in -ies. Dus: agencies, embassies, supplies, etc. Maar: monkeys, keys (klinker. De -s schrijf je er aan vast als dat geen probleem voor de uitspraak oplevert: sektes, tantes, printers, loges en bureaus. Als je een fout bij de uitspraak kunt maken schrijf je 's : auto's, piano's, alinea's, baby's, jury's en ski's. woorden op -ik Je schrijft 2 k's als de klemtoon op ik valt: snikken, blikken, likken en tikken Alle woorde wat eindig op ʼn i, o, u en ʼn beklemtoonde (lang) a, kry ʼn afkappingsteken in die meervoud.. bikini word bikini's. foto word foto's. skadu word skadu's. pa word pa's. Ander woorde wat ook so werk, is: mini, ski, kiwi, video, tjello, zulu, ma, safari, skoonpa, stiefma, ensovoorts. Let op dat die volgende woorde NIE afkappingstekens kry NIE

iK Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 6 Boek 1 PDF

Het meervoud van auto levert een uitspraakprobleem op als we gewoonweg een-s zouden toevoegen. Immers: in autos zouden we de o van los uitspreken in plaats van de o van loos . We zouden dat op kunnen lossen door twee o's te schrijven, maar dat is nu eenmaal niet de afspraak Op de website hebben we allerlei werkbladen en materialen voor in het basisonderwijs. Van cito tot knutselwerkjes voor groep 1 t/m 8. Welkom op Juf Milou - Voor al uw onderwijsmateriaal. Groep 6. opener Meervoud op komma s : Meervoud op s : Meervoud s wordt z : Verdubbelaar 1 Wat al deze woorden gemeen hebben, is dat zij eindigen op een sis-klank. De regel is dan ook: eindigt een woord op een sis-klank, dan wordt -es toegevoegd. Meervoud van een zelfstandig naamwoord wordt gemaakt door een -s toe te voegen. Maar: eindigt het woord op een sis-klank, dan wordt -es toegevoegd -> glass - glasses

Taaltip: 's of -s Schrijven Onlin

meervoudsvorm op -s die echter minder frequent is. Noteer ook dat in dat geval de klemtoon op dezelfde lettergreep blijft vallen. pro. fessor → professors rector → rectors motor → motors senator → senators 9.5. De substantieven op -heid‟ eindigen in het meervoud op -heden‟ : moeilijkheid → moeilijkhede Regel 1a: bij een -s op het eind van een woord eindigt het meervoud op -zen: enkelvoud meervoud; 1. de laars 2. het huis 3. het warenhuis 4. de neus 5. de hals 6. de vaas: de laarzen de huizen de warenhuizen de neuzen de halzen de vazen

Is het meervoud met -en of -s? Taalhelde

 1. Meervoud Latijnse woorden op -us. De meervoudsvormen van woorden op -us zijn niet altijd even makkelijk te bedenken. Dit komt omdat er meerdere mogelijkheden zijn. De meeste Latijnse woorden op -us krijgen in het Nederlands -ussen. Bijvoorbeeld: cactus wordt cactussen en octopus wordt octopussen
 2. Genootschap Onze Taal - Het meervoud van euro is euro's, net zoals auto's het meervoud is van auto en foto's het meervoud van foto Vip - vips tv - tv's Sommige woorden hebben op -en en -s meervoud. Gedachte - gedachten - gedachtes Keus - keuzen - keuzes Datum - data - datum PEIZE - De beste keet van Nederland staat in Drenthe, in Peize om precies te zijn
 3. Bezitsvorm meervoud. In het Engels maak je meervoud door een -s aan het woord vast te schrijven. Je gebruikt niet zoals in het Nederlands 's voor het maken van meervoud. Veel woorden in het meervoud eindigen in het Engels dus op -s ; In het Engels bestaat er voor deze zelfstandige naamwoorden alleen een meervoud
 4. Pagina's in categorie Meervoud in -eren Deze categorie bevat de volgende 20 pagina's, van in totaal 20
 5. Malfait Marc (1) Marchilly Marcel (1) Marijnissen Jan (5) Meerschaut Kristof (1) Mercelot Siegfried (11) Moeyaert Cyriel (2) Monteyne André (33) Moons Guido (1) Nachtergaele Joris (1) Nyssen Jef (45) Olsen Jan (1) Op de Beeck Danny (1) Orbie Geert (95) Paardekooper P.C. (1) Paemelaere Stijn (1) Peeters Yvo J.D. (2) Peeters Jaak (1) Plaizier Hadewijch (2) Plaizier Goedele (1) Plas Peter (1.

Sommige woorden op us hebben een meervoud dat niet eindigt op een i. Bijvoorbeeld: circussen, discussen, fiscussen, focussen. Woorden op um krijgen vaak a, maar een meervouds-s is vaak ook toegestaan: een museum - twee musea (ook: museums) een decennium - twee decennia (ook: decenniën Meervoud van pakket is pakketten. Wil je weten welk lidwoord er voor pakket moet? Of weet je niet of het jou of jouw pakket is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag

Werkbladen taal enkelvoud en meervoud voor groep 4. Juf Milou voor al uw onderwijsmateriaal Op de website hebben we allerlei werkbladen en materialen voor in het basisonderwijs Het meervoud der Zelfstandige Naamwoorden, die op s eindigen. Toen ik onlangs 'de Practische Taalmeester' van Bruins 'Het Zelfstandig Naamwoord' doorbladerde, vond ik daar onder de regels voor het meervoud: 'Als het enkelvoudig Zelfstandig naamwoord eindigt op ns (of ook op rs) dan blijft de s in het meervoud staan.' Ik meende, dat als regel gold, dat de s, die in het enkelvoud. Meervoud op -en, 's en -s. Klik, luister en schrijf. Les 1. Opdrachten en antwoorden les 1. 2.5.1.2-Meervoud-op-een-s-of-s. Les 2. Ik heb een vraag Heb je vragen, vul dan het contactformulier in. Als je je e-mailadres of je telefoonnummer invult, dan krijg je snel antwoord ons. Vul hier je naam in

4 - Enkelvoud zelfstandig naamwoord eindigt op -s: s wordt soms een z 5 - Enkelvoud zelfstandig naamwoord eindigt op -f: f wordt soms een v 6 - Enkelvoud zelfstandig naamwoord eindigt op -ee: meervoud eindigt op -eeën 7 - Zelfstandig naamwoorden die in het enkelvoud eindigen op -ie, eindigen in het meervoud op iën, ieën of ies meervoud. El plural . Het meervoud . zelfstandige naamwoorden op klinker. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een onbeklemtoonde klinker krijgen in het meervoud -s: el coche = de auto dos coches = twee auto's; el libro = het boek los libros = de boeken; Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een beklemtoonde -é krijgen in het meervoud -s Meervoud eindigt op a. Wanneer het woord eindigt op een medeklinker en een korte klank heeft, krijgt het meervoud twee medeklinkers: Jas - jassen. Zus - zussen. Bij woorden die eindigen op een s wordt deze letter in het meervoud vaak vervangen door een z Bezitsvorm meervoud. In het Engels maak je meervoud door een -s aan het woord vast te schrijven. Je gebruikt niet zoals in het Nederlands 's voor het maken van meervoud. Veel woorden in het meervoud eindigen in het Engels dus op -s

Met meervoud, of pluralis, worden die taalkundige vormen aangegeven die betrekking hebben op meer dan één zaak.Meervoud komt voor bij het zelfstandig naamwoord en het werkwoord, en daarmee samenhangend bij het lidwoord en het bijvoeglijk naamwoord.Ook bij het persoonlijk voornaamwoord is sprake van meervoud, alhoewel het daarbij niet om een met het enkelvoud samenhangende meervoudsvorm gaat. Bij woorden die in het enkelvoud eindigen op -y eindigt het meervoud op -ies: singular plural lady baby ladies. babies. Sisklanken . Bij woorden die eindigen op een sisklank (zoals -s,-z, -tch) is de meervoudsuitgang -es: singular plural kiss bus kisses. buses. dress watch dresses. watches. Onregelmatig meervoud . Er zijn enkele zelfstandige. 3-mei-2018 - spelling, schrijven, meervoud, s verandert in z, f verandert in v, woorden die eindigen op en, woorden met s, groep 5, groep Meervoudsvormen. Hoe weet je nou welk meervoud je moet kiezen? De meeste zelfstandige naamwoorden schrijf je in het meervoud met -en.. wiel wielen; schoen schoenen; Voor de uitgangen s en 's zijn er duidelijke regels. Als een woord eindigt op -e, -el, -en, -er, -em, -ie of -eau dan schrijf je in het meervoud een s.. vlinder vlinders; niveau niveaus; Als een woord eindigt op -i, -a, -o, -u, -y.

Het meervoud in het Frans: Zoals de meeste talen maakt het Frans gebruik van enkelvoud (le singulier) en meervoud (le pluriel) om duidelijk te maken wanneer het over meerdere aantallen van hetzelfde zelfstandig naamwoord gaat. Maar in het Frans bestaan er verschillende regels om van een zelfstandig naamwoord het meervoud te maken. Regels van het meervoud in het Frans: 1 Spellingoefeningen - meervoudsvormen - s of 's - eren. Spellingregel: -Eindigt het woord op een a, i, o, u of y, dan krijg je in het meervoud 's. Voorbeeld: - zebra's, taxi's, foto's, menu's, baby's. Oefening 1 Schrijf de woorden in het meervoud in de goede kolom

Staal categorie 16: komma-s meervoud - YouTub

 1. 7-feb-2018 - oefenen, junior einstein, meervoud van woorden op a, o, i, u of y, meervoud met een 's, apostrof s, woordkaart, regelwoorden, onthoude
 2. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 mei 2017 om 00:18. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn
 3. Meervoud op -s Schrijf een -s als de uitspraak goed blijft. Schrijf bij uitspraakproblemen een -'s. - bij afkortingen; - in woorden die eindigen op a, i, o, u, y. Ik hou van ys. Meervouden met -en Schrijf -en aan het woord vast. Let op bij: - klinker weglating: leraar, lerare
 4. Type het meervoud. Soms zijn er meerdere mogelijkheden. Meestal komt er en of een s achter het woord. Achter een a,o,u,i,y,u een 's en achter een e de s vast. Bijv. oma's en tantes. Woorden die eindigen op ee krijgen ën. (sleeën) Woorden die eindigen op ie (klemtoon) krijgen ieën (industrieën). Zonder klemtoon iën (bacteriën)
 5. Afrikaanse Kitsgids voorbeeld Reëls van meervoudsvorme: - Enkelvoud Meervoud Rob Robbe Hond Honde Skof Skofte Dag Dae Dak Dakke Pop Poppe Muis Muise Kat Katte Enkelvoud Meervoud Bal Balle Dam Damme Ken Kenne Ding Dinge Deur Deure Naamwoorde wat eindig op b, d, f, g, k, p, s en t kry die meervoud e
 6. Wat is het meervoud van criteria , wij helpen je graag

Meervoud op -en of -s/-'s / Meervoud Topspeller

 1. gant en een volksgeliefd burgemeester. In 1971 schreef de Gazet van Antwerpen over hem: Op zijn eentje deed hij al meer voor het behoud van de gaafheid van Vlaams-Brabant dan vele parlementsleden
 2. 8.1 Samenstelling met tussenletters -e- of -en- (hoofdregel) Als het linkerdeel * van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat niet eindigt op een toonloze /ə/, schrijven we de tussenklank /ə(n)/ doorgaans als -en.. Het hok van een hond is een hondenhok.; Het sap van een peer is perensap.; Wanneer het linkerdeel van een samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat wel eindigt op.
 3. 'n Meervoud is die vorm van 'n selfstandige naamwoord wat dui op meer as een entiteit. In Afrikaans word dit meestal gevorm deur 'n agtervoegsel of 'n verbuiging van die enkelvoudvorm van die selfstandige naamwoord.. In Afrikaans is die lidwoord wat meervoude voorafgaan die.Die lidwoord 'n word nooit voor meervoude gebruik nie. In vele ander tale beïnvloed meervoudigheid ander woorde in die.
 4. (13.1) Gewoonlik kry woorde wat op b, d, f, g, k, p, s en t eindig, bloot 'n ekstra =e as meervoudsvorm, behalwe vir sommige woorde wat op f of g eindig, waarvan die meervoudsvorm ongewoon is (gleuf x gleuwe), en behalwe ook vir woorde wat op -aar, -aard en -erd eindig (hulle kry 'n =s in die meervoud). (13.2) Woorde wat op l, m, n, ng, en r.
 5. meervoud | banks, houses. De meeste zelfstandige naamwoorden hebben een regelmatig meervoud. Om het meervoud te maken hoef je vaak alleen maar een s achter het enkelvoud te plakken.. chair - chairs; school - schools; taxi - taxis; Let op: je krijgt in het Engels nooit 's in het meervoud!. piano - pianos; comma - commas; Bij sommige woorden met een regelmatig meervoud verandert de spelling
schaduw - WikiWoordenboek

Zoek op trefwoord binnen alle vakken. 667 zoekresultaten met het trefwoord meervoud met ' Meestal staat 's achteraan. Het meervoud van woorden op ~a, ~i, ~o, ~u en ~y schrijf je met 's: kassa's, taxi's, auto's, paraplu's, baby's. Zonder 's kun je je vergissen bij het uitspreken van die woorden. Is er geen vergissing mogelijk? Dan schrijf je alleen s: stempels, rietjes, jongens

Meervoud van zelfstandige naamwoorden -s of 's: Als er geen uitspraakprobleem is, schrijf je de -s vast: horloges, cafés, bureaus, milieus, vakanties -iën of ieën. Als de klemtoon op de laatste lettergreep (de 'ie') valt, krijgen de woorden een extr tiara's: Meervoud : met apostrof en s ('s) i.p.v. s eraan vast. tiaratje: tiaraatje: Met dubbele a (verkleinwoord). tien-ager: teenager: Aaneengeschreven, met dubbele e. tiensecondenlijm: tiensecondelijm: Omdat 'seconde' een meervoud heeft op -s en op -n, krijgt deze samenstelling geen tussen-n. tierceren: tiërceren: Met een c en trema : ë. De regel. In de meeste gevallen wordt het meervoud van een zelfstandige naamwoord gevormd door toevoeging van een s.. le père - les pères la mère - les mères. Wanneer het woord eindigt op au of eu wordt het meervoud gevormd door toevoeging van x.. le manteau - les manteaux le jeu - les jeux. Woorden die eindigen op al krijgen in meervoudsvorm veelal een uitgang aux Het juiste meervoud is baby's. Woorden die eindigen op een y (met daarvoor een medeklinker) krijgen in het meervoud een apostrof plus s.Het maakt hierbij niet uit of de y als een 'ie' (zoals in baby) of als een 'ai' (zoals in reply) wordt uitgesproken.De 'Engelse' meervoudsvorm met -ies (babies, hobbies, lollies, etc.) is in het Nederlands niet juist

Tafelkleed Sinterklaas - 120x180 cm | Da's leuk van Xenos

Die meervoud met behulp van 'n deelteken: Die reël : Woorde wat in die enkelvoud op ee, i (wat nie deel van 'n diftong is nie), ie of oe uitgaan en meermvoudsvorme met -e kry, word in die meervoudsvorm met onderskeidelik eë, ië, ieë en oeë gespel Teemo build guides - op.gg provides builds, counters, guides, masteries, runes, skill orders, combos, pro builds and statistics by top, jungle, mid, adc, support in. The smash-hit game! Play with millions of players around the world and try to become the longest of the day Je hebt gezocht op het woord: commando. 1 com·m a n·do ( het ; o ; meervoud: commando's ) 1 aanvoering : onder commando van 2 recht om te bevelen 3 bevel 4 opdracht aan een computer 5 eenheid van bijzonder geoefende soldaten voor moeilijke of verrassende operaties 2 com·m a n·do ( de ; m,v ; meervoud: commando's ) 1 soldaat van een 1 commando ( 5 Als het woord eindigt op een -s, dan wordt die -s in het meervoud vaak een -z: de laars - de laarzen het huis - de huizen Maar er zijn uitzonderingen: de kaars - de kaarsen de wens - de wensen Meestal hoor je wel of je in het meervoud een -s of een -z moet schrijven, niemand zegt reisen of wenzen! 1. de muis - de 2. de vaas - de 3. de wens - d

Meervoudsvorm Meervoud van ? www

In gesproken taal heeft men het nu meestal over emoji's, en op Emojipedia zijn we daarin gevolgd, net als de BBC. Maar we krijgen daar nog altijd heel wat opmerkingen over. Bij een meervoud. Bij een meervoud kan een s aan het eind van een woord komen, zoals in gemeentes. Voorafgaand aan deze meervouds-s schrijf je soms een apostrof om een verkeerde uitspraak te voorkomen. Je doet dit als een woord eindigt op een lange klinker. Als je de e uitspreekt zoals in thee, dan gaat het om een lange klinker F wordt V / S wordt Z Vul de gaten. Typ de juiste letters of woorden in de gaten. Vul het juiste woord in. Denk erom: je moet er meervoud van maken. (advies) De arts geeft aan de patiënt. (bedrijf) Deze staan in de telefoongids. (dwaas) Er liggen schelpen op het strand. (verblijf Meervoud - KP

Dennenappels | Da's leuk van Xenos

Methodes / methode

Oefeningen Oefening 1 (Zet het woord in het meervoud) Oefening 2 (Zet het woord in het meervoud) Oefening 3 (Zet het woord in het meervoud) Oefening 4 (Zet het woord in het meervoud) Oefening 5 (Z Bij woorden met een -f of een -s op het eind, verandert deze letter vaak als je het woord langer maakt. Als je vóór deze letter een lange klank of een tweetekenklank hoort, dan verandert de -f in -v- en -s in -z-(tweetekenklanken zijn au ou ei ij eu ie oe) 1 Zet de volgende woorden in het meervoud. Eén hoes - 3 hoezen Eén duif - 2 duive oefening 9: invuloefening met woorden die eindigen op -e- en -s- oefening 10 : invuloefening met woorden die eindigen op y- de onregelmatige vorm van het meervoud (one man - two m e n De schrijfwijze van dit Engelse leenwoord is in het Nederlands: hobby's. Dat er verwarring ontstaat, komt omdat het Engels het meervoud anders schrijft: hobbies Regel 3: Als de klemtoon op de lettergreep met -ie valt, voeg ik in het meervoud ë toe: melodieën. Als de klemtoon niet op de lettergreep met -ie valt, zet ik in het meervoud het trema op de e van -ie: poriën. Opdracht: zet de woorden in het meervoud en plaats het trema. Tip: kopieer en plak dit teken, als je het nodig hebt. ë Voorbeeld: één ski -> meer skië

arcade

Meervouden: plak er -s achter - taal-oefenen

Op verzoek, een rijmwoordenboek! Kom op bezoek, en aanschouw het gerijm van mijnwoordenboe 1 paard is een zelfstandig naamwoord en het meervoud van paard eindigt op n. (twee paarden) 2 paard is niet uniek 3 paard is in deze samenstelling geen bijvoeglijk naamwoord 4 de afzonderlijke delen beschrijven de samenstelling DUS: paardenbloem Opmerking: op 15 oktober 2005 zijn de regels voor de tussen-n gewijzigd

Theeglas dubbelwandig - 35 cl | Da's leuk van Xenos

Oefening 2 meervouden - CambiumNe

LET OP: als het woord op -chen of -lein eindigt: meervoud blijft hetzelfde: das Mädchen - die Mädchen, das Büchlein - die Büchlein. mannelijke of onzijdige woorden die eindigen op -en, -el, of -er: meervoud blijft hetzelfde: der Wagen - die Wagen der Löffel - die Löffe Als het adjectief op een -s eindigt en je zet een -e achter het adjectief, dan verandert de -s in een -z. Voorbeelden: Ambitieus -> het ambitieuze plan; Mysterieus -> mysterieuze verhalen. Regel 3: De creatieve mannen. Als het adjectief op een -f eindigt en je zet een -e achter het adjectief, dan verandert de -f in een -v. Voorbeelden Enkelvoud en meervoud (Singular y plural) In de Spaanse taal wordt er onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud door bij meervoud een -s of -es achter het zelfstandige naamwoord te plaatsen. -s achter klinkers, -es achter medeklinkers. (Hierop zijn enkele uitzonderingen)

NT2 • Nederlandse grammatica • Meervoud: -s of -en

Mannelijk of vrouwelijk, enkelvoud en meervoud Oefeningen voor het leren van Franse grammatica en Franse werkwoorden, Frans leren Vivienne String Die volgende artikel dien as 'n basiese opsomming van Afrikaanse taalleer. Die artikel bespreek onder meer die onderskeie sinonieme vir Afrikaanse begrippe, algemene taalfoute, spelpatrone, die los- en vasskryf van woorde en skryf- en leestekens.Verder bespreek dit die gebruik van woordeboeke, afkortings en akronieme, die verskillende tipes woorddele wat 'n mens in Afrikaans aantref, geslag. Het gaat niet om de -e. Woorden die op een -e eindigen, kunnen als meervoud een -n krijgen of een -s. Dat is inderdaad per woord verschillend. Gave wordt gaven, clausule wordt clausules. Ode mag in het mv zowel met -s als met -n. Om het zeker te weten, moet je dus in het woordenboek kijken 1 Inhoud Deel 1 Grammaticale vormen Les 1 Letter, woord, zin, getal, cijfer 12 Les 2 Zinnen 14 Les 3 Persoonlijke voornaamwoorden (1) 16 Les 4 Hij / het / je / we / ze 18 Herhalingstoets 1 20 Les 5 Werkwoorden 22 Les 6 De persoonsvorm van het werkwoord 24 Les 7 De, het, een 26 Les 8 Het meervoud (op -en, -s of - s) 28 Herhalingstoets 2 30 Les 9 De spelling van het meervoud 32 Les 10.

onzijdige woorden op -el, -en, -er, -chen en -lein krijgen geen uitgang : das Mittel - die Mittel. das Kissen- die Kissen (het kussen) das Zimmer - die Zimmer. das Mädchen - die Mädchen. das Büchlein - die Büchlein. een groep onzijdige woorden uit andere talen (Engels, Frans, Latijn) krijgt de uitgang -s : Fotos, Hotels, Parks, Taxi Tussen-n. Je schrijft een tussen-n als het linkerdeel van het woord een zelfstandig naamwoord is dat eindigt op en.Het gaat dan om een woord dat uit twee woorden bestaat. Dit noemen we een samenstelling. Ook schrijf je een tussen-n als het eerste deel van een samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat in het meervoud eindigt op en.De regels voor het gebruik van de tussen-n zijn een paar. Woorden op -S worden vrouwelijk door te eindigen op -SE : (behalve métis, Woorden op-AL krijgen -AUX in het meervoud: - Un cheval, des chevaux; un animal, des animaux. (Idéal wordt des idéaux of des idéals) Behalve : Bal, cal, carnaval, cérémonial, chacal, festival, régal, deze krijgen een -S in het meervoud Het Chicago Manual of Style , het AP Stylebook, Garner's Modern American Usage en de Cambridge Guide to English Usage zeggen allemaal dat ze namen moeten maken die eindigen op -s meervoud door -es toe te voegen, en ze maken geen uitzonderingen op de uitspraak

 • Kongsberg livevisning.
 • Stargate sg1 netflix.
 • Ryan phillippe heute.
 • Bh photo.
 • 3 5 hektar.
 • The cloverfield paradox rotten tomatoes.
 • Colin egglesfield sean egglesfield.
 • Michaelsberg siegburg besichtigung.
 • Kjente personer i tyskland.
 • Mcmillan pm.
 • Utleie brudekrone.
 • Narcos season 3 anmeldelse.
 • Synsbedrag farger.
 • 60 damer du skulle ha møtt.
 • Bosch gsr 10 8 v ec te professional.
 • Komparsen gesucht.
 • Ip man 4 full movie english.
 • Test malekost.
 • Fifti cent.
 • Design your own character.
 • Osterøy avis.
 • Wordbrain 2 safari.
 • Wingdings chart.
 • Bam margera lyrics.
 • Berühmte die jung gestorben sind mit z.
 • Vitamin b komplex depot kapseln test.
 • Playa del cura ocean beach club.
 • Sølvsaksen.
 • Engangslisens birken.
 • Hvordan få alfakrøll på macbook air.
 • Pris katteklipp.
 • Heinze herford stellenangebote.
 • Mclaren 720s stats.
 • Xhosa pronunciation.
 • Riga priser øl.
 • Gelbtöne wandfarbe.
 • Barcelona drakt for barn.
 • Oslo north.
 • Goa hippies.
 • Ulysses book pages.
 • Bibsys ntnu.