Home

Smil midler søknadsfrist

1.5.2019: Søknadsfrist for SMIL-midler. Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 04.03.2019 21:20:00. SMIL-tilskudd kan blant annet gis til de som ivaretar kulturmiljøer. Foto: Monica Kilde, Trysil kommune. De som skal søke om SMIL-midler, må i år gjøre det elektronisk på Altinn innen 1. mai. Alle som eier en. SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap). Søknadsfrist er 1. mai. Nytt i år er at SMIL-søknaden skal leveres elektronisk Ta kontakt med landbrukskontoret for å avtale tid dersom du trenger hjelp med søknaden

Vi minner om søknadsfristen for SMIL-midler som er 1. mai og 1. september. Har dere tiltak dere skal i gang med i år anbefaler vi at dere søker nå, da vi ikke kan garantere at det er igjen penger til andre søknadsfrist Søk om SMIL-midler nå! Søk om SMIL-midler nå! Publisert . Av Guro Breck, 12.04.2013. Mandag går søknadsfristen for å søke om støtte til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) ut. Har du et stabbur, seterbygning eller smie du ønsker å restaurere

1.5.2019: Søknadsfrist for SMIL-midler

Her gir vi nyttige tips til deg som skal søke om SMIL-midler. Fra 1. januar 2015 er det kun de som er berettiget produksjonstilskudd som kan få tilskudd. Prioriterte miljøtiltak i jordbruket Formålet med SMILordningen er å sikre natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket utover det som kan forventes av vanlig jordbruksdrift Ordinære SMIL-midler For tilskudd til de ordinære SMIL-tiltakene har kommunen kr 432 815,- til rådighet i 2014. Det er utarbeidet ny strategiplan for perioden 2014-2017, som i hovedsak viderefører målsettingene og de tilskuddsberettigede tiltakene den forrige planen innehadde SMIL midler, og RMP midler Se under fanen tilskudd til rovvilttiltak og velg søknadsskjemaet som er aktuelt for deg. Søknadsfrist er 15. januar for forebyggende tiltak mot rovviltskader. For akutte forebyggende tiltak er det ingen søknadsfrist Søknadsomgangen 2018 har søknadsfrist 10. april Nes kommune er tildelt kr 1 351 089 i SMIL- midler for 2018. Tilskuddsmidlene prioriteres etter tiltaksstrategien og bidrar til økt lokalt handlingsrom slik at tiltak kan settes inn der miljøeffekten er størst

SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Skjemaet skal brukes for å søke om tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Det er kommunen som fastsetter søknadsfrist, og det er kommunen som behandler søknaden. Opplysningene blir brukt til å behandle søknad om og beregne størrelsen på tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)- søknadsfrist 20. februar. SMIL-midla skal ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forureininga frå jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap. Et viktig siktemål med ordningen er å få en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger. Satsningsområde: Avhengig av kommunenes prioriteringer og tiltaksstrategi

Søknadsfrist for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL

Søk om SMIL-midler nå! - Norges Bondela

 1. Det er blitt utarbeidet ny tiltaksstrategi for SMIL tiltak i Elverum kommune for perioden 2020 - 2023. Denne strategien har blant annet større fokus på forurensning og klimatiltak enn tidligere strategier. Søknadsfrist er 1. mai. Søknadsskjema. Veiledningsfilm til elektronisk søknad. Lokal strategi SMIL
 2. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Regionalplan for landbruk i Rogaland (2011) Kommuneplan for Sandnes kommune (2015-2030) blir prioritert etter hvor mye midler som er igjen etter søknad 01.04
 3. 28.01.2020 Tildele midler Fylkesmannen 19.10.2020 Søknadsfrist - ekstra SMIL-midler og midler til drenering Kommunene 02.11.2020 Omfordeling av midler Fylkesmannen 10.11.2020 Rapport 2020 og behov 2021 - alle ordningene Kommunene 20.11.2020 Rapport 2020 og behov 2021 - alle ordningene til Landbruksdirektoratet Fylkesmanne
 4. Søknad om SMIL-midler fra 2020. Det blir kun elektronisk søknad. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Søknadsfrist er 01.03.2020 - Pga. tekniske problemer på Altinn.no er søknadsfrist utsatt til 03.03.2020
 5. Vi har i år kr 220.000 i SMIL-midler og kr 100.000 i dreneringstilskudd til fordeling. Søknadsfrist er 10. juni 2019. Når innkomne søknader er behandlet og det er midler igjen til fordeling, vil restmidler lyses ut med fortløpende søknadsfrist. Søknad sendes til: Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 Hansnes. Eller på epost til
 6. Ingen SMIL-midler igjen. Dere har meldt inn stort behov for mer SMIL-midler i år, og det har vært få og små inndragninger. De av dere som har blitt prioritert har fått e-post om dette, og per nå er tilskuddspotten for 2020 tom. Tilskuddsmidler som inndras fra og med i dag, vil bli tildelt fortløpende etter en allerede prioritert liste
 7. Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) - søknadsfrist 1. juni 2007. Har du gammel beitemark du vil rydde og ta i bruk igjen? Kanskje du har et verneverdig bygg du vil ta vare på? Eller vil du legge til rette for allmenn ferdsel gjennom kulturlandskapet
Søknadsfrist SMIL og Dreneringstiltak — Utsira kommune

SMIL - veiledning for huseier - Bygg og Beva

SMIL-midler er tilskudd som kan gis til foretak som vil gjennomføre miljøtiltak på en landbrukseiendom. Her kan du søke SMIL-midler . Søknadsfristen for Aure kommune i 2020 er 1. april. Fra og med 2021 er søknadsfrist satt til 15. mars. Formålet med SMIL-ordningen Søknadsfrist SMIL- og dreneringstilskudd mars 15. Event Navigation « Søknadsfrist produksjonstilskudd; Søknadsfrist UKL-tilskudd i Oslo » Det blir kun en søknadsrunde for SMIL og dreneringstilskudd i år med søknadsfrist 15. mars 2020. Søknadene skal sendes inn digitalt med innlogging via Altinn. SMIL-tilskudd elektronisk søknad Søknadsfristen for SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak) er 1. Mai. Nytt i år er at søknaden må leveres elektronisk Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Nærings - og miljøtiltak i skogbruket NMSK Søknadsfrist: 15.april Søknaden skal sendast kommunen på gjeldande søknadsskjema . Strategien for tildeling avSMIL-midlar er under revidering, ny strategi skal gjelda frå tildelinga av SMIL-mi SMIL-midler. Søknadsfrist 1. mai. Ordninga gjelder som tidligere hydrotekniske anlegg, rydding og inngjerding av beiter, restaurering av verneverdige bygninger osv. Tiltak som øker matproduksjonen vil bli prioritert. Søknad om «Spesielle miljøtiltak i landbruket» har søknadsfrist 1. mai og 1. september

Søknadsfristen for SMIL-midler er 1

 1. SMIL-midler 2020 Tiltaksstrategien og retningslinjer for SMIL-ordningen er nå revidert av Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, Søknadsfrist er 15. mars (søknadsskjema). Publisert av Hilde Volberg. Sist endret 28.02.2020 10.44 Fant du det du lette.
 2. Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) - søknadsfrist 1. juni 2007. Kanskje du har et verneverdig bygg du vil ta vare på? Eller vil du legge til rette for allmenn ferdsel gjennom kulturlandskapet
 3. Søknadsfrist: 15. oktober Kontaktpersoner: Steinar Gåsvatn Tlf. 400 38 419. Malin Skjelin Tlf. 992 05 876. Camilla Skarning, tlf. 415 30 247. SMIL-tilskudd (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) Det kan søkes om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL)
 4. neverdiane i kulturlandskapet i jordbruket og redusere forureininga ut over det ein kan vente gjennom vanleg jordbruksdrift og stimulere til auka bruk av utmark
 5. § 3. Vilkår. Tilskudd kan innvilges foretak som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4. Det må foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak som nevnt i denne forskriftens § 4 og § 5
 6. Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) - søknadsfrist 1. juni 2007. Har du gammel beitemark du vil rydde og ta i bruk igjen? Kanskje du har et verneverdig bygg du vil ta vare på? Eller vil du legge til rette for allmenn ferdsel gjennom kulturlandskapet

Tilskudd innen beitebruk - Norsk Sau og Gei

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL midler --For Sømna kommune-- Søknadsfrist 15 mai Hva må søknaden inneholde: • Søknadsskjema ( hjelper vi dere med å fylle ut på kontoret ) • Kort beskrivelse av hva dere vil gjøre, når dere vil gjøre det, og hvorfor. (1 - 3 A4 sider Prosjekter og tiltak det søkes midler til prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. Søknadsfrist for Spesielle midler i jordbruket (SMIL): 15. april. Søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning skal benyttes. Søknadsfrist for drenering av jordbruksjord: 15. april. (følger fristen for søknad om tilskud Kommunens retningslinjer for SMIL-midler skal gi informasjon til aktuelle søkere om hva SMIL-midlene gjelder, hvem som kan søke, hvordan søke og om saksbehandling. Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i tiltaksstrategien for SMIL 2018-2021, forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) fastsatt av Landbruks- o SMIL står for Spesielle miljøtiltak i Landbruket, Søknadsfrist 1. mai hvert år. Søknadsskjema og generelle regler om tilskuddsordningen finner du her. Søknad sendes Elverum kommune, PB 403, 2418 Elverum eller elektronisk til postmottak@elverum.kommune.no Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Søknadsfrist: Søknadsfristen er 15.mars. Dersom det er midler til overs, kan søknader sendes inn fortløpende. Utbetaling Det skal foreligge skriftlig anmodning fra søkeren før tilskudd kan utbetales

Ny tiltaksstrategi for SMIL 2018-202

Søknadsfrist: 15. oktober. Tilskudd til drift av beitelag inngår i ordningen, og har egen søknadsfrist 1. november. Les mer om RMP her RMP for Oslo og Viken. Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket) Grøfter og hydroteknikk . Grøftetilskudd; Pågående prosjekter . Gratis miljøråd til nye brukere ; Miljøråd Blaker; Plantevern . Autorisasjonskurs; Bekjemping av hønsehirse; Funksjonstest åkersprøyte; Plantevernberegneren; Plantevernjournal; VIPS ugras - Brukerveiledning ; Plantevernplaner; Pote

Ingen søknadsfrist. Krav til søknad - og husk å søke om midler før tiltaket settes i gang: Kostnadsoverslag, foto, detaljkart og dessuten beskrivelse med tegning når det gjelder bygning. SMIL - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Landbruksdirektoratet Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - søknadsfrist 10. juni ! Tana, Nesseby, Berlevåg og Vardø kommuner er tildelt kr. 291 000,- til fordeling til de som vil gjennomføre spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2011. Dette er noen av tiltakene du kan søke på SMIL-midler til gjennom kommunen De ulike kommunene gir SMIL-midler etter søknad. Spesielle søknadsskjema fåes ved henvendelse til kommunen. Tilskuddsatser kan variere fra kommune til kommune, det samme med søknadsfrist. Hvis du har et spesielt tiltak du kunne tenke deg å søke tilskudd til, må du være registrert i enhetsregisteret SMIL- midler, søknadsfrist Nord-Troms-kommunene. Av admin · 3. mai 2012. Follow: Norske Landbrukstenester. Bli medlem hos oss! Trykk her: Innmeldingsskjema . Landbruksmessa 2021. Landbruksmessa 2021 arrangeres lørdag 26.6 og søndag 27.6. Sett av datoene allerede nå! Siste innlegg

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL

 1. Nå kan du søke SMIL-midler. Søknadsfrist i Os kommune er 1. mai 2017. Eiere av landbrukseiendom som leier ut areal kan igjen søke
 2. neverdiar i kulturlandskapet, Søknadsfrist vert fastsett og kunngjort av Øygarden kommune. Forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Publisert 28.10.2019 12.23. Sist endra 23.12.2019 09.30
 3. 1. juni 2016 søknadsfrist for SMIL-midler.Foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd §§2 og 4 kan søke om SMIL-midler

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) kan gis til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet og til tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning fra jordbruket. Søknadsfrist for garantert behandling innen årsskiftet er 1. oktober Søknadsfrist 10. april for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Innhold. (SMIL) for perioden 2018-2021. Nes kommune har i 2019 en rekordstor SMIL- tildeling på 2,5 millioner kroner. Det lønner seg derfor å søke om SMIL-tilskudd i år Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - søknadsfrist 15. april 2020. Tildelingen av SMIL-midler for kommende sesong vil bli i henhold til vedtatte tiltaksstrategier i Ullensaker og Gjerdrum kommuner. Tilskuddssatsene avhenger av rammen kommunene får til rådighet. Her er en kort oversikt over tiltak det kan søkes på Nå kan du søke tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Søknadsfrist i Røros kommune er 1. juni. Formålet med ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Ta kontakt med oss for mer informasjon Bygdeutviklingsmiddel / IBU-middel for 2019 11 Landbruksfondet i Nord-Fron 13 SMIL - Tilskot til spesielle Søknadsfrist 15. oktober. Søknaden kan oppdaterast med faktiske utgifter til avløysing heilt fram til den 10. januar 2020

(SMIL) i Alvdal 2020 - 2023 Det er en overordnet målsetting for bruken av SMIL-midler at de skal bidra til å ivareta Søknadsfrist: 15. mars Meldefrist: Kommunen har frist tidlig i januar hvert år med å sende inn budsjett over behov for tilskuddsmidler for kommende år SMIL - søknad. Søknadsfrist, 1. april og 1. oktober. Det er imidlertid en stor fordel om dere tar kontakt før dette, da enkelte tiltak krever befaring i forkant. Næringsfondet. Nes kommune har følgende fond som under visse vilkår kan benyttes til etablering og utvikling av næringsvirksomhet Søknadsfrist på SMIL midler og dreneringstiltak fra årets pott er 29. oktober 2015. Søknader til årets pott på kr 150.000 i SMIL og 10.000,- i dreneringstiltak må være levert landbrukskontoret på Utsira innen 29. oktober i år. Midlene er i.

Statlige tilskuddsordninger - Bygg og Beva

Midtre Gauldal kommune har satt søknadsfrist til 15.03.2020 for søknader om spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2020. SMIL-ordningen er et tilskudd som går til miljøtiltak med lokal forankring. Målgruppe. Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom SMIL-midlar 2019 - søknadsfrist 1. juni Føretak i jordbruket i Vaksdal kommune som har rett på produksjonstilskot, kan no søkje om SMIL-midlar for 2019. Innhald på sid Tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL) Ingen søknadsfrist. Tilskuddet skal bidra til å ivareta miljøverdiene i landbrukets kulturlandskap primært på landbrukseiendommer. Krav til søknad - og husk å søke om midler før tiltaket settes i gang: Kostnadsoverslag,. Smil-midler og Nofence. 02. des 2019 skrev Harald Harstad dette innlegget i 1 minutter lesetid Nå kan du søke tilskudd til Nofence. I et rundskriv fra Landbruksdirektoratet fra 20.12.2019 forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder står det at Nofence inngår i det du kan søke støtte til. Dette.

Skjema - Landbruksdirektorate

SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap)! Vi minner om at søknadsfrist for Holtålen er 15. juni. Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift Ser at søknadsfristen for SMIL midler går ut 1. april. Kunne godt tenkt meg å sende inn en søknad i forbindelse med beiterydding, men er usikker på dette med kostnadsoverslag på prosjektet mitt.. Tenker meg å søke om midler for rydding av et ca. 10 dekar stort område, som i dag er fullt av skog og kratt. Jeg gjør jobben selv

Søknadsfrist - SMIL-midler og drenering av landbruksjord

Søknadsfrist: 4. desember 2020. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig senest 13. november 2020. Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden Søknad til Kulturminnefondet sendes via vår elektroniske søknadsportal. Her får du hjelp av en veileder som bistår deg gjennom søknadsprosessen

Spesielle miljøtiltak - SMIL - Stange kommun

SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - nye retningslinjer og ny søknadsfrist. SMIL- midler er tilskudd som kan gis til foretak som vil gjennomføre miljøtiltak på en landbrukseiendom. I år har Averøy en ramme på 200 000 kroner til fordeling. Fristen for å søke om tilskudd er 1.mars Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - søknadsfrist 3. juni ! 16. mai 2013 av Terese Nyborg Tana, Nesseby, Berlevåg og Vardø kommuner er tildelt kr. 320 300,- til fordeling til de som vil gjennomføre spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2012 SMIL-midler . SMIL står for spesielle miljøtiltak i landbruket og midlene forvaltes av Statens Landbruksforvaltning. Mange kystlag drifter bygninger som også er landbruksrelaterte kulturminner, og kan dermed søke støtte herfra til konkrete prosjekter Søknad om midler til spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL-midler 2020 - utvidet frist. Kárášjogá gielda Karasjok kommune har fått tildelt kr. 150 000 til spesielle miljøtiltak i landbruket, se forskriften. Det søkes elektronisk via Altin. Ny søknadsfrist: 1. oktober 202

Siste nytt fra Trysil kommune

Tilgjengelige SMIL-midler - Norsk Landbruksrådgiving Øs

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal motivere aktive bønder til frivillig innsats for å ta vare på kulturlandskapet og biologisk mangfald, samt hindre ureining. Søknadsfrist 15. mai og 1. oktober. Ein kan søkje om tilskot til: oppsamling og resirkulering av gjødselsvatn i veksthus turstiar skjøtselstiltak (kulturlandskap, biologisk mangfald. Kommunen disponerer midler til flere tilskuddsordninger innenfor landbruk. SMIL-ordningen omfatter tiltak som sikrer kulturlandskapsverdiene, tilgjengelighet til kulturlandskapet og tiltak som fremmer samarbeid eller reduserer forurensing fra jordbruket. Eier eller driver av landbrukseiendom, samt organisasjoner kan søke. Søknadsfrist 1. juni SMIL-midler. Postet av Webmaster. Oppdatert 17. september 2019. Lytt til teksten Innstillinger. Søknadsfrist for 2019-midlene er 7. okbober 2019. Tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2018-2021.PDF. Les mer om SMIL her: https:. Søknadsfrist. 15. oktober for miljøtilskudd, 1. november for tilskudd til drift av beitelag. Søknad må sendes kommunen via altinn.no. Redusert næringsavrenning til vassdrag og redusert bruk av plantevernmidler Det er et viktig mål å redusere næringsavrenninga til vatn og vassdrag og det er flere ordninger som støtter dette RMP er midler som skal brukes til generelle miljøtiltak i landbruket. Søknadsfrist. I Hedmark er søknadsfristen 15. oktober. Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap,.

Bakgrunn: Hvilke bygninger skal vi ta vare på?

SMIL står for spesielle miljøtiltak i landbruket. Verdal kommune har søknadsfrist 1. juni. Fjorårets vinnere av kulturlandskapsprisen har fått SMIL-midler ved flere anledninger. Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.11.2018 15:38. Tips en venn. Skriv ut Landbruksnemnda har nå vedtatt fordeling av de to tilskuddsordningene Robust Landbruk og SMIL (Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket). Tilskuddsordningen Landbruksfondets rentemidler har vært annonsert. Det har ikke kommet inn søknader på denne derfor går vi nå ut med ny søknadsfrist på rentemidlene Bruken av SMIL -midler og miljøtilskudd (søknadsfrist i august) skal om mulig sees i sammenheng, ved at SMIL -tilskudd kan brukes til planlegging og restaurering , mens miljøtilskudd kan bidra til at årlig skjøtsel blir gjennomført. s]ol (} lµvv l ^D/> ru] Det er vedtatt egen strategi for bruk av SMIL-midler for Tranøy kommune. Se her for mer informasjon og skjema om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Tranøy kommunes egne retningslinjer for SMIL. Søknad om SMIL-midler sendes til: postmottak@tranoy.kommune.no eller til. Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 Vangsvik. Søknadsfrist: 31. SMIL-midler: Det er vedtatt nye retningslinjer for SMIL-midler i Vestre Slidre kommune 2020-2023. Hva kan det søkes om midler til? 1) Få fram kulturlandskap; rydde gjengrodd kulturmark. Hvis det ryddes til beite er det krav om at arealet skal vedlikeholdes med beiting i minst 3 år etter avsluttet rydding Søknadsfrist for full søknad Utvikling; Husk at organisasjonene har egne søknadsfrister FØR Stiftelsen Dams frister. Ta kontakt med din organisasjon i god tid! Les mer om de ulike ordningene, og hvordan du søker om støtte fra Stiftelsen Dam her

 • Sammenleggbart bord europris.
 • Ox freudenberg facebook.
 • Okselever pris.
 • Lille lerke garn oppskrifter.
 • Krater i huden.
 • Anna lewandowska usta.
 • Ortopedi bergen.
 • Esselunga volantino offerte telefonia.
 • Tanz ähnlich rock n roll.
 • Dante 規格.
 • Dr martens smooth unterschied.
 • Arteriella och venösa bensår lokalisation.
 • Morsomme historier for barn.
 • Hvitserk vikings.
 • Sons of lucifer.
 • Sdu kvote 2 medicin.
 • Yx søgne.
 • Safran kjøpe.
 • Fitnessstudio burgau.
 • Organisationskultur schein.
 • Reisebüro rennsteigtour ilmenau.
 • Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.
 • Zirbenweg leden.
 • Hvor kan man skyte med softgun.
 • Poco domäne hamburg altona.
 • Spor etter oter.
 • Art garfunkel kathryn kim cermack garfunkel.
 • Norderney herrenpfad ferienwohnung.
 • You tube barnesanger.
 • Dab radio i utlandet.
 • Gratis regnskapsprogram for foreninger.
 • Kylie jenner youtube channel.
 • Hallo güstrow nachrichten.
 • Gratulation auf holländisch.
 • Kjøpe fisk.
 • Blodbanken oslo jobb.
 • Ada hegerberg snl.
 • Hvor mye koster et barn i norge.
 • Sparkasse senden öffnungszeiten.
 • Hvor mye skal en katt spise.
 • Angles.